ANUNȚ

Consiliul de administrație al Societății pe Acțiuni ”Apă-Canal Cahul” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al S.A.”Apă-Canal Cahul”.

Context legal.

S.A.”Apă-Canal Cahul” activează în baza Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 ”Privind societățile pe acțiuni”, a Statutului, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Cahul nr. 8/13(13/13)XXV din 10.11.2016.

Sediul întreprinderii: mun. Cahul, str. 31 August, nr.1.

Obiectul de activitate: este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale, care i-au delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare.  Obiectele principale: captarea, tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate.

Cerințe față de candidat.

Candidatul la director al S.A.”Apă-Canal Cahul” va întruni următoarele cerințe:

a)      deține cetățenia Republicii Moldova și domiciliul stabil în Republica Moldova;

b)      deține studii superioare în unul din domeniile: economic, juridic, tehnic, studiile post-universitare vor fi un avantaj;

c)      este cunoscător al limbii de stat scris și vorbit;

d)      experiență în consultanță și/sau management sau în activitatea de conducere a unor companii publice ori societăți comerciale, minim trei ani.

e)      nu deține antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

f)       nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus interdicție;

g)      posedarea limbii engleze, scrisă și vorbită va fi un avantaj.

Atribuții.

Principalele atribuții ale directorului sunt următoarele:

-          coordonează și conduce activitățile desfășurate în vederea realizării scopului și obiectului de activitate al Societății;

-          încheie acte juridice în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de  Consiliul de Administrație sau Adunarea generală a acționarilor;

-          aprobă operațiuni de încasări și plăți, potrivit competențelor legale;

-          aprobă operațiuni de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale;

-          negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului de administratori și negociază contractele individuale de muncă în condițiile legii;

-          selectează, angajează, promovează, suspendă și concediază personalul necesar bunei desfășurări a activității; exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform Regulamentului de ordine interioară; stabilește drepturile și obligațiile acestora, în condițiile legii.

-          propune spre aprobare Consiliului de Administrație structura organizatorică, statul de funții, Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul de organizare și funcționare al Societății;

-          asigură, controlează realizarea hotărârilor Adunării generale a acționarilor,  a hotărârilor Consiliului de Administrație și ale dispozițiilor proprii;

-          îndeplinește alte atribuții conferite de lege și de Statutul societății.

Drepturi și obligații.

Drepturile și obligațiile directorului care va conduce activitatea curentă a S.A.”Apă-Canal Cahul”, vor fi prevăzute în contractul de management.

Termen de contractare.

Contractul de management va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 5 ani.

Remunerare.

Directorul S.A.”Apă-Canal Cahul”, va fi remunerat conform Contractului de management încheiat. Salariul va fi stabilit de către Consiliul  de Administrație în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul de management.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a)      scrisoare de intenție;

b)      curriculum vitae;

c)      copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care ar confirma identitatea;

d)      copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

e)      copia carnetului de muncă;

f)       viziune succintă asupra evoluției serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din mun. Cahul și modalităților de eficientizare a acestuia (nu mai mult de 4 pag.);

g)      cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care va fi declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului de numire).

h)      orice alte acte sau informații relevante.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail ( cu condiția ca candidații vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este: 17.06.2022, ora 16:30.

 

Locul depunerii documentelor:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției de director al S.A.”Apă-canal Cahul” este mun. Cahul Piața Independenței nr.6, (Primăria municipiului Cahul) bir.314 sau la e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Persoana de contact: Bînzari Natalia Tel.(0299) 2-36-55.

Concursul pentru ocuparea funcției de director al S.A. ”Apă-Canal Cahul”, va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției respective.

 Regulamentul poate fi accesat mai jos: