În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, Primăria municipiului Cahul anunţă 

CONCURS 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de arhitect șef/arhitectă șefă

Informaţia necesară:
1. Denumirea autorităţii publice:  Primăria municipiului Cahul.
2. Sediul autorităţii:  mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6.
3. Denumirea funcţiei publice vacante: arhitect șef/arhitectă șefă

a) Scopul general al funcţiei:

Contribuie la promovarea politicii statului în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului în realizarea competențelor de bază ale autorității publice stabilite de legislația în vigoare.

b) Sarcini de bază:
1) Asigurarea elaborării planurilor urbanistice și documentației de urbanism și amenajare a teritoriului;
2) Elaborarea regulamentului local de urbanism și asigurarea respectării normelor legale în domeniul;
3) Asigurarea respectării normelor privind calitatea în construcții și a termenilor de realizare a construcțiilor de către agenții economici;
4) Eliberarea potrivit legislației în vigoare a certificatelor de urbanism, autorizații de construcție, desființare, schimbare a destinației, autorizațiilor privind publicitatea;
5) Elaborarea proiectelor de decizii și dispoziții, a petițiilor și solicitărilor în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.
4. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante de arhitect șef/arhitectă șefă în aparatul Primăriei municipiului Cahul:

Condiţii de bază:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba română;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
• este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei 
publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, inclusiv dintr-o funcție publică cu statut special, conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b),  sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;  
• lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de 
constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. 

Cerinţe specifice:
Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură; 
Experienţă profesională: minimum 2 ani de activitate în domeniul de specialitate.

Cunoştinţe: 
• cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
• cunoașterea modului de funcționare a autorității publice;
• cunoașterea legislației în domeniul ce reglementează activitatea de serviciu;
• cunoașterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;
• abilităţi de utilizare a calculatorului: 1C, Word, internet, alte programe 
• accesibile pentru  activitate; 
• cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcționarea limbilor.

Abilităţi:
• organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu
documentele şi informația, analiză  şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru  în  echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

Atitudini/comportamente:
• responsabilitate, diplomație, disciplină, punctualitate, spirit de inițiativă, respect 
faţă  de oameni,  aspirație de  creştere  profesională.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conţine:
a) formularul de participare (se anexează);
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d)  documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
e) adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare.
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs: 
18.07.2024, ora 15.30
Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialistă principală (serviciul resurse umane), Primăria municipiului Cahul, biroul  314.
Telefon de contact: 0-299-2-36-55;
e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

Bibliografia  concursului:
• Constituţia Republicii Moldova;
• Codul administrativ al  R.Moldova;
• Acte legislative și normative în domeniul serviciului public:
Legea nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public;
Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea R.Moldova nr.133/2016, privind declararea averii şi a intereselor personale;
  Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public.
• Acte legislative din domeniul Administraţiei publice locale:
Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind  administraţia  publică  locală;
Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind  descentralizarea  administrativă;
Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ- teritorială  a  Republicii Moldova.
• Acte legislative și normative din domeniul de specialitate:
- Legea nr. 1350/2000 privind activitatea arhitecturală;
- Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului;
- Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe;
- HG nr. 499 din 30.05.2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură și urbanism;
- Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri.
Alte surse.