În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23 martie 2015, Primăria municipiului Cahul anunţă:

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de director al instituției de învățământ preșcolar, creșa-grădinița de copii nr.2 ,,Licurici” din municipiul Cahul.

1. Condiţii de participare la concurs pentru candidații la ocuparea funcţiei de director al instituției de învățământ preșcolar, poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare universitare;

3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani, un avantaj deținerea competențelor relevante profilului instituției;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

5) cunoaște limba română (pentru angajare în localitățile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituțiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaște limba română la nivel de comunicare și limba respectivă);

6) este apt/ă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

7) nu are antecedente penale;

8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.g)-r) şi art.301 alin.(1) lit.a)-b) din Codul muncii al R.Moldova sau destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

9) nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere.

2. Persoanele interesate pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt preșcolar pot depune personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. cererea de participare la concurs, în care se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23 martie 2015;

 2. copia actului de identitate;

 3. copia/copiile ale actului/actelor de studii;

 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

 5. curriculum vitae conform modelului specificat la anexa nr.2 al Regulamentului;

 6. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

 7. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;

 8. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani (începând cu 1 ianuarie 2023) în plic sigilat sau declaraţia pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cuprins. Cuprinsul va fi în două exemplare, un exemplar se restituie sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

21.07.2023, ora 16.30

Persoana de contact:

Bînzari Natalia, specialistă principală (serviciul resurse umane)

Primăria municipiului Cahul, biroul 314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909,municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

Bibliografia concursului

Documente generale:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea privind accesul la informație nr.982/2000;
 • Legea cu privire la petiționare nr.190/1994;
 • Codul Muncii al Republici Moldova nr.154/2003;
 • Codul Educației al Republicii Moldova nr.152/2014.

Managementul Instituțiilor

 • Regulamentul - tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.547 din 13 august 2007;
 • Regulamentul instituției de învățământ preșcolar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 04 din 04 ianuarie 2011;
 • Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr.718 din 24 iulie 2012;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.336 din 03.05.2013;
 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr.970 din 11 octombrie 2013;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.798 din 11 iulie 2014; Regulamentul de admitere în învățământul liceal, aprobat prin Ordinul
 • Ministerului Educației nr.799 din 11 iulie 2014;
 • Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20 februarie 2015;
 • Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015;
 • Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr.202 din 19 aprilie 2015;
 • Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr.559 din 12 iunie 2015;
 • PLANUL - cadru anual pentru învățământul primar, gimnazial și liceal; Prevenirea și combaterea violenței:
 • Convenția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989;
 • Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013;
 • Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți;

Finanțare

 • Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea;