Pe parcursul anului 2015, Primăria noastră a continuat activităţile de consolidare a capacităţilor locale în vederea sporirii calităţii serviciilor locale cu suportulProiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Publice Locale din Moldova.

În acest sens, funcţionarii din cadrul primăriei și Întreprinderii Municipale din oraș au participat la următoarele ateliere de lucru şi instruiri, organizate de LGSP, şi conduse de experţi locali şi internaţionali: Monitorizare și Evaluare, Managementul Lichidității, Gestionarea Parcului Auto, Managementul Deșeurilor Solide, Gestionarea Spațiilor Verzi, Clasificarea Bugetară, Managementul Serviciului de Apă și Canalizare Bugetarea pe bază de programe, Egalitatea de Gen.

Aceste activităţi de instruire au dus la:
- sporirea responsabilităţii şi a transparenței primăriei faţă de cetăţeni prin îmbunătăţirea proceselor de planificare bugetară şi raportare financiară;
- promovarea bunei guvernări;
- sporirea accesului, calităţii şi eficientizarea serviciilor publice, cât şi utilizarea eficientă a activelor şi a banilor publici;
- familiarizarea cu bunele practici naționale și internaționale.

Proiectul USAID LGSP a aplicat un instrument nou, ca schimb de experiență între primării, prin organizarea întrunirilor trimestriale ale Primarilor în regiuni. Întrunirile au oferit posibilitatea de a vedea bunele practici utilizate de către orașele gazdă partenere din Republica Moldova. La aceste întruniri, primarii celor 32 centre raionale din Republica Moldova au avut ocazia de a realiza un schimb de experiență și practici în contextul reformelor de descentralizare, creând Rețeaua Orașelor în cadrul CALM.

A fost efectuată Analiza Diagnostic - Financiară a întreprinderii Locativ-Comunale și elaborat Planul de Îmbunătățire a serviciului. Ca suport la aceste acte am reuşit să implementăm pentru ÎM un sistem automatizat al evidenței contabile printr-o donație de echipament de calcul și software din partea USAID în valoare de circa 18 000 dolari USA.

Pentru îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor primăria Cahul a beneficiat de o donație de 1700 de pubele din plastic pentru sectorul gospodăriilor individuale. Valoarea donației constituie: 1,014,800.00 lei.

Eforturile comune de pe agenda de colaborare cu proiectul LGSP au contribuit la fortificarea capacităţilor administraţiei publice locale şi a prestatorilor de servicii în scopul asigurării unor servicii publice calitative, îmbunătăţirii practicilor privind procesul bugetar şi managementul finanţelor publice locale, eficientizării consumului de resurse energetice. Proiectul LGSP a sprijinit primăriile în planificarea şi punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor care contribuie la buna guvernare şidezvoltarea capacităţii locale.