ANUNŢ

Primăria oraşului Cahul anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de  director în  Grădinița de copii nr.8 „Prichindel” din orașul Cahul

La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) deţine studii superioare de licenţă;

3) cunoaşte limba româna (scris, vorbit);

4) are o vechime în activitatea didactică de cel puţin trei ani;

5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;

6) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale;

8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii al Republicii Moldova;

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii însoţite de originale:

 1)    cererea de participare la concurs (2 exemplare) cu indicarea actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file conform modelului specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general;      

2)    copia actului de identitate;

3)    copia/copiile actului/actelor de studii;

4)    copia carnetului de muncă;

5)    curriculum vitae conform modelului specificat în anexa nr.2 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general;        

6)    certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

7)    cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

8)    copiile altor acte relevante ce confirmă gradul didactic/managerial sau titlul ştiinţific, recomandări, acte care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale

9)    proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru cinci ani;

Actele pentru participare la concurs se vor prezenta la Primăria oraşului Cahul, pe adresa: MD-3900 Cahul, Piaţa Independenţei, 6 etajul III, biroul 301.

Termenul limită de depunere a actelor – 18 martie 2016.

Pentru informaţii suplimentare accesaţi www.primariacahul.md

Contacte: telefon: 0299 20715

                          0299 21541

                          email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Bibliografia pentru concursul de ocupare a postului de director al instituţiei de învăţămînt general se găseşte pe adresa/ www.ctice.md/  vezi compartimentul- evaluarea candidaţilor la funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general.

DOCUMENTE GENERALE

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000

Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03· Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial www.justice.md

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 - 2020Educația 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. nr. 944 din 14 noiembrie 2014· Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md

 MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR

  •  Regulamentul – tip al instituției de învățămînt secundar general, aprobat prin ordinul nr. 547 din 13 august 2007.
  •  Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 04 din 04 ianuarie 2011

· Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 718 din 24 iulie 2012

· Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013

 · Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013

  •  Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 798 din 11 iulie 2014

 · Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 799 din 11 iulie 2014.

 · Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015

  •  Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015.
  •  Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015.
  •  Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămîntul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015
  • PLANUL – cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015 – 2016.

PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

 · Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89

  •  Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013
  •  Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți

 FINANȚARE

  • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

 · Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.