Explicaţii privind modul de calcul al indemnizaţiei de maternitate şi indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul în care în perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul lipseşte integral venitul asigurat, ori venitul lunar asigurat realizat este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar (în continuare – salariul tarifar) sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de zile de sărbătoare nelucrătoare sau zile de repaus.

Pentru aplicarea corectă şi uniformă a prvederilor legislaţiei în vigoare informăm, că zilele de sărbătoare nelucrătoare şi cele de repaus sunt prevăzute de legislaţia Republicii Moldova. În astfel de cazuri la prezentarea declaraţiei persoanei asigurate REV- 5 angajatorii vor reflecta doar perioadele necesare: concediul medical, concediul neplătit, concediul paternal, etc.

 Spre atenţia dumneavoastră prezentăm următoarele exemple:

Exemplu 1:

Femeii gravide i-a fost acordat concediu de maternitate cu începere din 23.01.2017. La stabilirea indemnizaţiei de maternitate în calcul urmează a fi inclus venitul asigurat realizat în perioada ianuarie – decembrie 2016. Analizând informaţia din perioada respectivă s-a constatat, că în luna mai 2016 lipseşte integral venitul asigurat:  de la 1.05.2016 până la 3.05.2016 din motiv că au fost zile de sărbătoare nelucrătoare, iar de la 4.05.2016 până la 31.05.2016 din motiv de concediu medical.

Întrucât zilele de sărbătoare nelucrătoare şi cele de repaus sunt prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, în astfel de cazuri angajatorii prezintă informaţie doar pentru perioada concediului medical, deoarece nu au temei de a declara perioada zilelor de sărbătoare nelucrătoare şi cele de repaus în declaraţia persoanei asigurate REV- 5.

Ca urmare, luna mai 2016 se va include în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, se va substitui cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat, luni imediat premărgătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumuli indemnizaţiei.

 Exemplu 2:

Persoanei asigurate i-a fost acordat concediu medical pentru perioada 7.12.2016 – 29.12.2016. La stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în calcul urmează a fi inclus venitul asigurat realizat în perioada  decembrie 2015 – noiembrie 2016. Analizând informaţia din perioada respectivă s-a constatat, că în luna ianuarie 2016 lipseşte integral venitul asigurat: de la 1.01.2016 pînă la 29.01.2016 din motiv concediu medical, iar de la 30.01.2016 până la 31.01.2016 din motiv că au fost zile de repaus.

Reieşind din faptul, că data de 30 şi 31 ianuarie 2016 au fost zile de repaus, angajatorul nu va avea temei de a declara această perioadă în declaraţia persoanei asigurate REV- 5.

Astfel, la stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă luna ianuarie 2016 se va include în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, se va substitui cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premărgătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumuli indemnizaţiei.