Primăria oraşului Cahul anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director în instituţiile de învăţămînt general după cum urmează:
1. Grădiniţa de copii nr.5 „Kолоkольчиk” din oraşul Cahul;
2. Grădiniţa de copii nr.8 „Prichindel” din oraşul Cahul;
3. Grădiniţa de copii nr.9 „Scufiţa Roşie” din oraşul Cahul;
4. Centrul de creaţie „Mioriţa” din oraşul Cahul;
5. Şcoala Sportivă nr.1 din oraşul Cahul;
6. Şcoala Sportivă nr.2 din oraşul Cahul;
La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2) deţine studii superioare de licenţă;
3) cunoaşte limba româna (scris, vorbit);
4) are o vechime în activitatea didactică de cel puţin trei ani;
5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
6) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
7) nu are antecedente penale;
8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii al Republicii Moldova;
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii însoţite de originale:
1) cererea de participare la concurs (2 exemplare) cu indicarea actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file conform modelului specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
5) curriculum vitae conform modelului specificat în anexa nr.2 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general;
6) certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;
7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
8) copiile altor acte relevante ce confirmă gradul didactic/managerial sau titlul ştiinţific, recomandări, acte care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale
9) proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru cinci ani;
Actele pentru participare la concurs se vor prezenta la Primăria oraşului Cahul, pe adresa: MD-3900 Cahul, Piaţa Independenţei, 6 etajul III, biroul 301.
Termenul limită de depunere a actelor – 14 februarie 2016.
Contacte: telefon: 0299 20715
0299 21541
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Bibliografia pentru concursul de ocupare a postului de director al instituţiei de învăţămînt general
Bibliografia concursului de ocupare a postului de director /director adjunct al
instituțiilor de învățămînt general
DOCUMENTE GENERALE
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994
Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000
Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03
Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în
Monitorul Oficial www.justice.md
Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 - 2020Educația 2020,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. nr. 944 din 14 noiembrie 2014
Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md
Managementul Instituțiilor
Regulamentul – tip al instituției de învățămînt secundar general, aprobat prin
ordinul nr. 547 din 13 august 2007.
Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul
Ministerului Educației nr. 04 din 04 ianuarie 2011
Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea,
absolvirea și transferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal,
aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 718 din 24 iulie 2012
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul
Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013
Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar
general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul
Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013
Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim
prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 798 din 11 iulie 2014
Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul
Ministerului Educației nr. 799 din 11 iulie 2014.
Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul
Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015
Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin
ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015.
Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul
Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015.
Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea
abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămîntul general,
aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015.
PLANUL – cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de
studii 2015 – 2016.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89
Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor
instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al
copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013
Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de
risc și a copiilor separați de părinți
FINANȚARE
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire
la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”
Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în
bază de cost per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general
din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.Primăria oraşului Cahul anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director în instituţiile de învăţămînt general după cum urmează:
1. Grădiniţa de copii nr.5 „Kолоkольчиk” din oraşul Cahul;
2. Grădiniţa de copii nr.8 „Prichindel” din oraşul Cahul;
3. Grădiniţa de copii nr.9 „Scufiţa Roşie” din oraşul Cahul;
4. Centrul de creaţie „Mioriţa” din oraşul Cahul;
5. Şcoala Sportivă nr.1 din oraşul Cahul;
6. Şcoala Sportivă nr.2 din oraşul Cahul;
La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2) deţine studii superioare de licenţă;
3) cunoaşte limba româna (scris, vorbit);
4) are o vechime în activitatea didactică de cel puţin trei ani;
5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
6) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
7) nu are antecedente penale;
8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii al Republicii Moldova;
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii însoţite de originale:
1) cererea de participare la concurs (2 exemplare) cu indicarea actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file conform modelului specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
5) curriculum vitae conform modelului specificat în anexa nr.2 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general;
6) certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;
7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
8) copiile altor acte relevante ce confirmă gradul didactic/managerial sau titlul ştiinţific, recomandări, acte care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale
9) proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru cinci ani;
Actele pentru participare la concurs se vor prezenta la Primăria oraşului Cahul, pe adresa: MD-3900 Cahul, Piaţa Independenţei, 6 etajul III, biroul 301.
Termenul limită de depunere a actelor – 14 februarie 2016.
Contacte: telefon: 0299 20715
0299 21541
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Bibliografia pentru concursul de ocupare a postului de director al instituţiei de învăţămînt general
Bibliografia concursului de ocupare a postului de director /director adjunct al
instituțiilor de învățămînt general
DOCUMENTE GENERALE
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994
Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000
Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03
Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în
Monitorul Oficial www.justice.md
Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 - 2020Educația 2020,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. nr. 944 din 14 noiembrie 2014
Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md
Managementul Instituțiilor
Regulamentul – tip al instituției de învățămînt secundar general, aprobat prin
ordinul nr. 547 din 13 august 2007.
Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul
Ministerului Educației nr. 04 din 04 ianuarie 2011
Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea,
absolvirea și transferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal,
aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 718 din 24 iulie 2012
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul
Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013
Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar
general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul
Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013
Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim
prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 798 din 11 iulie 2014
Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul
Ministerului Educației nr. 799 din 11 iulie 2014.
Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul
Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015
Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin
ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015.
Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul
Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015.
Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea
abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămîntul general,
aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015.
PLANUL – cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de
studii 2015 – 2016.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89
Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor
instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al
copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013
Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de
risc și a copiilor separați de părinți
FINANȚARE
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire
la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”
Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în
bază de cost per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general
din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.