Consiliul de Administraţie al Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul" anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al SA „Apă-Canal Cahul"
Context legal
SA „Apă-Canal Cahul" activează în baza Legii nr.l 134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni, a Statutului, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/13(13/13)- XXV din 10 noiembrie 2016.
Sediul întreprinderii: mun.Cahul, str.31 August, nr.l.
Obiectul de activitate: este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată. Societatea îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autorităţile Locale, care i-au delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. Obiectele principale: captarea, tratare şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate.
Cerinţe faţă de candidat
Candidatul la director al SA „Apă-Canal Cahul" va întruni următoarele cerinţe:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) deţine studii superioare în unul din domeniile: economic, juridic, tehnic; studiile post¬universitare vor fi un avantaj;
c) este cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
d) are experienţă de a conduce întreprinderi (abilităţi manageriale);
e) nu deţine antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
f) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) posedarea limbii engleze, scrisă şi vorbită va fi un avantaj.
Atribuţii
Principalele atribuţii ale directorului sunt următoarele:
- coordonează şi conduce activităţile desfăşurate în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate at Societăţii;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administraţie sau Adunarea generală a acţionarilor;
- aprobă operaţiuni de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale;
- aprobă operaţiuni de vînzare şi cumpărare de bunuri potrivit competenţelor legale;
- negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului de administratori şi negociază contractele individuale de muncă în condiţiile legii;
- selectează, angajează, promovează, suspendă şi concediază personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii; exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform Regulamentului de ordine interioară; stabileşte drepturile şi obligaţiile acestora, în condiţiile legii;
- propune spre aprobarea Consiliului de Administraţie structura organizatorică, statul de funcţii, Regulamentul de ordine interioară şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii;
- asigură, controlează realizarea hotărîrilor Adunării generale a acţionarilor, a hotărîrilor Consiliului de Administraţie şi ale dispoziţiilor proprii;
- îndeplineşte alte atribuţii conferite de lege şi de Statutul societăţii.

Drepturi şi obligaţii
Drepturile şi obligaţiile directorului care va conduce activitatea curentă a SA „Apă-Canal Cahul", vor fi prevăzute în Contractul de management.
Termen de contractare
Contractul de management va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 5 ani.
Remunerare
Directorul SA „Apă-Canal Cahul", va fi remunerat, conform Contractului de management încheiat. Salariul va fi stabilit de către Consiliul de Administraţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Condiţiile de plată vor fi stabilite în Contractul de management.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
a) scrisoare de intenţie;
b) curriculum vitae;
c) copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care ar confirma identitatea;
d) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
e) copia carnetului de muncă;
f) viziune succintă asupra evoluţiei serviciului public de alimentare cu şi de canalizare din oraşul Cahul şi modalităţilor de eficientizare a acestuia (nu mai mult de 4 pag.);
g) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care va fi declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului de numire).
h) Orice alte acte sau informaţii relevante.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).
Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor 'pentru participarea la concurs este: 30 octombrie 2017 ora1700.
Locul desfăşurării concursului:
Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de director al SA „Apă Canal Cahul", este mun.Cahul strada 31 August nr. 1, sau la e-mailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Persoana de contact: inspector resurse umane Suceanu Leonid telefon de contact mob. 067301318 t. 029920886
Concursul pentru ocuparea funcţiei de director al SA „Apă-Canal Cahul", va fi desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei respective.