INFORMAŢIE

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator al Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul

Context legal

Întreprinderea Municipală „Piaţa Centrală” Cahul activează în baza Statutului ÎM „Piaţa Centrală” Cahul, aprobat prin decizia consiliului orăşenesc Cahul nr.12/5(48/5)-XXIII din 04.11.2010 „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a statutului ÎM „Piaţa Centrală” Cahul

Sediul Întreprinderii: mun. Cahul, str.31 august, nr.13 g.

Genul de activitate al ÎM „Piaţa Centrală” Cahul prestarea serviciilor cu plată agenţilor economici şi persoanelor fizice pentru vînzarea, păstrarea produselor agroalimentare şi mărfurilor de larg consum.

Cerinţe faţă de candidat

Candidatul la funcţia de administrator  al Întreprinderii Minicipale „Piaţa Centrală” Cahul va întruni următoarele cerinţe:

1)  deţine cetăţenia R.Moldova şi domiciliul stabilit în R.Moldova;

2)  cunoaşte limba de stat scris şi vorbit;

3)  deţine studii superioare în unul din domeniile: economic, juridic;

4)  are experienţă de a conduce (abilităţi manageriale);

5)  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

6)  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

7)  nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

8) nu este condamnat, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

 

Atribuţii

1. Administratorul reprezintă organul executiv și acţionează în problemele ce ţin de competenţa sa pe baza principiului de conducere unipersonală;

2. Administratorul asigură executarea deciziilor Fondatorului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și Statutul Întreprinderii;

3. Administratorul conduce activitatea curentă a Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul, gestionează şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii.

 

Drepturi şi obligaţii

Drepturile şi obligaţiile administratorului care va conduce activitatea curentă a Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul, vor fi prevăzute în Contractul  individual de muncă, încheiat cu Fondatorul.

Termen de contractare

Contractul individual de muncă va fi încheiat pentru o perioadă determinată în baza dispoziţiei primarului municipiului Cahul;

Remunerare

Administratorul Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul, va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă încheiat. Salariul va fi stabilit în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”. 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

1)    scrisoare de intenţie;

2)    formular de participare (CV-ul) se anexează;

3)    copia buletinului de identitate;

4)    copia diplomei de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

5)    copia carnetului de muncă sau informaţie despre experienţa în muncă;

6)    viziunea asupra viitoarei activităţi în calitate de administrator (nu mai mult de 4 pag.);

7)    cazier judiciar .

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Termenul limită la care poate fi depus Dosarul de concurs este:

05.03.2020, ora 16-00

Locul depunerii dosarului şi desfăşurării concursului:

Depunerea Dosarului de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei  municipiului  Cahul,  biroul 305, et.III.

Telefon de contact: 0299- 2-29-19; 

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: MD 2909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei, nr.6.

 Bibliografia concursului:                                                                                        -

Constituţia Republicii Moldova ;

- Legea nr.246/2017, cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;

-  Hotărîrea  Guvernului R.Moldova nr.484 din 18.10.2019, pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;

- Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”;                                                                                                                                                                                 - Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie;

- Legea nr.133-XVI din 17.06.2016  cu privire la declararea averii şi intereselor personale;                                                                                                                                                        

- Legea nr.436-XVI  din  28 .12.2006 privind  administraţia  publică  locală;                        - Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;                                      

- Legea nr.231din  23.09.2010  cu privire la comerţul interior;

- Legea nr.1163 din 24.04.1997, Codul Fiscal al R.M (Titlul VI - Taxe locale);

- Legea nr.105-XV din 13.03.2003, privind protecţia consumatorilor;

- Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător;

- Hotărîrea Guvernului nr.517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din R.Moldova;

- Hotărîrea Guvernului nr.931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul.

 Concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator al Întreprinderii Muncipale „Piaţa Centrală” Cahul,  va fi desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei respective