Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

 

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

 

DISPOZIŢIA
nr. 1 din 20 ianuarie 2022

 

în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 1/2022 privind
declararea stării de urgenţă, pct. 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru
Sitţiaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

 

DISPUNE:

 

1. Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 192/2021 privind
compensarea diferenţei de preţ pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în
perioada rece a anului (în continuare - Legea nr. 192/2021):
1.1. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va efectua plata în avans către
S.A. „Moldovagaz” a compensaţiilor diferenţei de preţ pentru consumul gazelor
naturale acordate consumatorilor casnici în baza Legii nr. 192/2021, conform

 

prognozei efectuate şi prezentate de S. A. „Moldovagaz”, pentru lunile ianuarie-
martie 2022, în sumă de 469 021 087,30 lei;

 

1.2. Ministerul Finanţelor va efectua finanţarea conform documentelor de
plată în ziua prezentării acestora de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
2. S.A. „Moldovagaz” va raporta lunar compensaţiile efective acordate
consumatorilor casnici, conform Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului
muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor nr. 15/2021.
3. La sfârşitul perioadei de aplicare a compensaţiilor conform Legii 192/2021:
3.1. în cazul în care suma avansului depăşeşte suma compensaţiilor acordate şi
raportate pentru lunile ianuarie-martie 2022, soldul va fi restituit de S.A.
„Moldovagaz” către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
3.2. în cazul în care suma avansului este mai mică decât suma compensaţiilor
acordate şi raportate pentru lunile ianuarie-martie 2022, diferenţa va fi plătită de
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale către S.A. „Moldovagaz”.
4. Prin derogare de la prevederile art. 176 alin. (3) din Codul vamal al
Republicii Moldova nr.l 149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se permite,
cu titlu de excepţie, declararea la import a gazelor naturale transportate prin conducte
pe parcursul lunii decembrie 2021, în sumă de 125 343 242,84 lei, până la data de
30 martie 2022.

 

5. S.A. „Energocom” şi S.A. „Moldovagaz” vor semna obligatoriu, până la
data de 21 ianuarie 2022, un acord adiţional la Contractul-cadru din 15 octombrie
2021 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, privind prelungirea până la 31 martie
2022 a termenul de achitare a gazelor naturale livrate S.A. „Moldovagaz” în
perioadele precedente în sumă de 183 738 330,62 lei.
6. S.A. „Moldovagaz” va asigura achitarea integrală, până la finele zilei de
20 ianuarie 2022, către SAP „Gazprom” a 50% din costul volumului contractat de
gaze naturale pentru luna ianuarie 2022, conform prevederilor Contractului
nr. 1GM-07-11 din 29 decembrie 2006.
7. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, la
decizia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei, bazată pe lista de surse făcută publică de către Serviciul de
Informaţii şi Securitate, au obligaţia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din
Republica Moldova la sursele menţionate, transmiterea într-o reţea de comunicaţii
electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin
conţinutul respectiv se promovează ştiri false în domeniul ce afectează securitatea
naţională, în condiţiile stării de urgenţă aprobată prin Hotărârea Parlamentului
nr. 1/2022.
8. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova va aproba
prin ordin şi va face publică lista surselor cu conţinut Online care promovează
informaţii false în domeniul energetic ce afectează securitatea naţională în condiţiile
de stării de urgenţă aprobate de către Parlament.
9. Furnizorii de reţea şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile
publicului, în temeiul ordinului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova, au obligaţia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica
Moldova la sursele cu conţinut online incluse în ordinul menţionat.
10. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru
cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
11. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina web oficială a Guvernului.

 

Prim-ministru,
Preşedinte al Comisiei Natalia GAVRILIŢA