Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

DISPOZIŢIA
nr. 1 din 24 februarie 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de
război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgenţă, pct. 6, 7, 8
şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. Prin derogare de la art. 15 din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat și al art. 6
și art. 61 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova se
stabilește că, la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova de
pe teritoriul Ucrainei se autorizează trecerea frontierei de stat a cetățenilor ucraineni, prin
punctele de trecere a frontierei de stat, la prezentarea a unui din actele de identitate:
a. pentru minori – unul din următoarele acte: certificatul de naștere, actul de identitate
național (buletinul/card de identitate), pașaport;
b. pentru maturi – actul de identitate național (buletin/card de identitate) sau pașaport;
2. Prin derogare de la pct. 1241 al HG nr. 125/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
eliberarea actelor de identitate şi evidența locuitorilor Republicii Moldova, se stabilește că
Biroul migrație și azil va lua la evidență străinii la prezentarea a unuia dintre actele de
identitate:
a. pentru minori – unul din următoarele acte: certificatul de naștere, actul de identitate
național (buletinul/card de identitate), pașaport;
b. pentru maturi – actul de identitate național (buletin/card de identitate) sau pașaport;
3. În conformitate cu art. 11 alin. (5) din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat nu se
consideră trecere ilegală a frontierei de stat pe segmentul moldo-ucrainean a cetățenilor
ucraineni și a cetățenilor Republicii Moldova, cu actele de identitate valabile, prin alte locuri
decât prin punctele de trecere a frontierei de stat, cu condiția că activitatea punctelor de trecere
a frontierei de stat este sistată și aceștia imediat traversării frontierei de stat se vor adresa la
subdiviziunile Poliției de Frontieră sau ale Biroului migrație și azil în vederea obținerii
autorizației corespunzătoare de intrare în Republica Moldova.
4. Pe perioada stării de urgență, la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica
Moldova de pe teritoriul Ucrainei, se suspendă aplicarea prevederilor punctului 10 din Anexa
1 a Hotărârii nr. 62 din 22.09.2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică,
cu condiția completării Fișei Epidemiologice de către cetățenii care nu prezintă certificatul
Covid-19.
5. Prin derogarea de la Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere
civilă pentru pagube produse de autovehicule se va autoriza trecerea mijloacelor de transport
pe sensul de intrare în Republica Moldova din Ucraina, fără prezentarea asigurării obligatorii
de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (carte verde), cu condiția
procurării acesteia în termen de 24 de ore.
6. Pe perioada stării de urgență personalul antrenat direct în procesul de gestionare a fluxului
migrațional și asigurarea ordinii și securității publice conexe acestuia din cadrul autorităților
administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Apărării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și asistenții sociali și lucrătorii

sociali antrenați în acest proces beneficiază de sporul de compensare pentru munca prestată
în condiții de risc sporit pentru sănătate, în corespundere cu art. 1391 al Codului muncii.
7. I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” va asigura instituirea urgentă
și funcționarea, în mod gratuit a liniei telefonice dedicate (Linia verde 080001527) pentru
Biroul migrație și azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
8. Serviciul 112 va asigura redirecționarea apelurilor de urgență pe domeniul BMA la linia verde
instituită prin punctul 7 al prezentei decizii.
9. Se instituie două Centre provizorii de gestionare a unor afluxuri de străini pe teritoriul
Republicii Moldova, cu amplasarea în localitățile s.Palanca, r-ul Ștefan Vodă și s.Calarașovca,
r-ul Ocnița, gestionate de către MAI.
10. Se sistează circulația trenului pe ruta Odessa-Chișinău începând cu 24.02.2022.
11. În temeiul art.10 alin.(1), alin.(2) lit.a) și alin.(3) și art. 16 alin.(1), alin. (3) lit.a) și alin.(4) din
Legea nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare, precum și art. 19 lit. g) şi
art.36 alin.(1) lit.b) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii fiscale nr.181/2014,
Agenția Rezerve Materiale din cadrul MAI va elibera cu titlu de deblocare Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Carabinieri:
a. din rezervele de stat produse alimentare în sumă de 180,4 mii lei, conform anexei nr.
1;
a. din rezervele de mobilizare bunuri materiale în sumă de 2275,0 mii lei, conform anexei
nr. 2.

12. Ministerul Finanțelor va aloca Agenției Rezerve Materiale, costul bunurilor materiale
eliberate cu titlu de deblocare din rezervele de stat și de mobilizare în sumă de 2455,4 mii lei,
mijloace financiare ce urmează a fi utilizate pentru completarea rezervelor de stat și de
mobilizare.
13. Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Carabinieri vor
întreprinde măsuri privind recepționarea, transportarea, distribuirea și monitorizarea utilizării
conform destinației a bunurilor materiale eliberate din rezervele de stat și din rezervele de
mobilizare .
14. Întru asigurarea accesului solicitanților de azil pe teritoriul Republicii Moldova, se aplică
derogarea de la prevederile art. 54 alin. (3) al Legii nr. 270/2008 privind azilul în Republica
Moldova și se permite preluarea și transportarea de către subdiviziunile MAI a solicitanților
de azil în locurile special amenajate
15. Întru gestionarea eficientă a sistemului de azil, se aplică derogare de la aplicarea art. 31 alin.
(2) al Legii nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova, și anume obligația solicitaților
de azil de a se caza în Centrul de cazare aflat în gestiunea MAI.
16. Întru gestionarea situației de urgență de către Ministerul Afacerilor Interne,
a. se interzice:
i. încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
ii. acordarea concediilor de odihnă, neplătite și suplimentare neplătite
funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne.
b. se permite:
i. angajarea în funcții publice cu statut special fără concurs, fără limită de vârstă,
pentru toate funcțiile care nu necesită acces la secret de stat;
ii. menţinerea angajaților în funcţiile publice cu statut special peste limita de
vârstă stabilită funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne;
iii. exercitarea de către funcționarii publici cu statut special a atribuţiilor
funcţionale conform fişei postului, din momentul angajării, fără absolvirea
cursurilor de formare inițială;
iv. rechemarea din concediu a funcționarilor publici cu statut special, fără acordul
persoanei;

v. trimiterea în deplasare în interes de serviciu fără acordul persoanei;
vi. suspendarea din funcție a funcționarilor publici cu statut special cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, în modul stabilit de Ministerul Afacerilor
Interne.

17. MAI va raporta punctual, la fiecare dintre ședințele Comisiei pentru Situației Excepționale,
despre executarea punctului 16.
18. Structurile teritoriale de asistență socială vor desemna asistenții sociali comunitari și lucrătorii
sociali, pentru a oferi servicii de asistență umanitară pentru refugiați la Centrele provizorii
pentru gestionarea fluxului de străini.
19. Autoritățile publice locale, instituțiile publice, companiile cu capital de stat și organizațiile
sindicale vor pune la dispoziția structurilor teritoriale de asistență socială obiective de cazare
din subordine pentru crearea Centrelor de plasament temporar pentru refugiați.
a. Agenția Națională de Asistență Socială va aproba crearea centrelor de plasament
temporar și va elabora regulamentul de activitate a acestora. Structurile teritoriale de
asistență socială vor desemna asistenți sociali comunitari și lucrătorii sociali pentru
deservirea centrelor de plasament temporar.
b. Ministerul Finanțelor va aloca către Ministerul Muncii și Protecției Sociale resursele
necesare pentru adaptarea și funcționarea obiectivelor de cazare în centre de plasament
temporar, în baza solicitărilor structurilor teritoriale de asistență socială validate de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

20. Se permite plasarea persoanelor străine refugiate din Ucraina în centrele de plasament din
subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în baza evaluării necesităților efectuate
de asistenții sociali conform standardelor elaborate de Agenția Națională de Asistență Socială.
21. La cererea operatorilor de transport rutier care, conform itinerarului prevăzut în autorizațiile
de transporturi rutiere emise de către Agenția Națională Transport Auto urmau să tranziteze
Ucraina, Agenția Națională Transport Auto va elibera actele permisive necesare readucerii
unităților de transport de persoane și mărfuri prin derogare de la condițiile privind repartizarea
acestora, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.257/2017.
22. Agenția Națională de Transport Auto va elibera autorizații pentru rutele de transport al
persoanelor de la punctele de triere, în cooperare cu IGPF si BMA.
23. ANTA va raporta punctual, la fiecare dintre ședințele Comisiei pentru Situației Excepționale,
despre executarea punctelor 22 și 23.
24. Autoritatea Aeronautică Civilă, de comun cu Ministerul Apărării vor decide referitor la
interzicerea utilizării spațiului aerian al Republicii Moldova pentru aeronavele civile și de stat
(naționale și străine), în funcție de solicitările și convențiile internaționale.
25. În cazul în care spațiul aerian este închis, se permit următoarele excepții:
a) utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova pentru zborurile de repoziționare a
aeronavelor civile a operatorilor aerieni naționali și străini poate fi efectuată doar cu
permisiunea scrisă a Autorității Aeronautice Civile și cu condiția efectuării zborurilor
respective fără pasageri la bord;
b) utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova pentru zborurile de transport aerian
comercial de mărfuri și poștă a operatorilor aerieni naționali și străini, poate fi
efectuată doar cu permisiunea scrisă a Autorității Aeronautice Civile pentru fiecare
zbor;
c) utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova este permis pentru zboruri umanitare,
de repatriere și de urgențe medicale, urmare a coordonării cu Autoritatea Aeronautică
Civilă;
d) pentru alte cazuri, utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către
aeronavele civile și de stat poate fi permisă doar cu permisiunea scrisă a Autorității
Aeronautice Civile și a Ministerului apărării;

26. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, la decizia Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, bazată
pe lista de surse făcută publică de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, au obligaţia de a

bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele menţionate, transmiterea
într-o reţea de comunicaţii electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la
sursă, dacă prin conţinutul respectiv se promovează ştiri false în domeniul ce afectează
securitatea naţională, precum si sursele online care prin mesajele promovate incită la ura, la
dezordini în masă sau război, în condiţiile stării de urgenţă aprobată prin Hotărârea
Parlamentului nr. 41/2022.
27. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova va aproba prin ordin şi va face
publică lista surselor cu conţinut Online care promovează informaţii false ce afectează
securitatea naţională în condiţiile de stării de urgenţă aprobate de către Parlament.
28. Furnizorii de reţea şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, în temeiul
ordinului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, au obligaţia de a bloca
imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele cu conţinut online incluse în
ordinul menţionat. Registratorul național al domeniului de nivel superior ”.md” va bloca
numele de subdomeniu din domeniul de nivel superior ”.md”, la decizia Serviciului de
Informații și Securitate, al surselor de informații online, care promovează știri false, instigă la
ură, război, la încălcarea ordinii publice sau la violență.
29. Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din
20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din
1 ianuarie 2007), Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.21VI din
24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), pe
perioada stării de urgență, nu constituie încălcare a reglementărilor vamale depășirea
termenului de tranzit internațional peste 8 zile, în cazul în care postul de destinație este situat
la hotar cu Ucraina.
30. Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din
20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din
1 ianuarie 2007), Serviciul Vamal poate prelungi termenul de tranzit internațional peste limita
de 8 zile conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
31. Pe perioada stării de urgență Serviciul Vamal va stabili procedura de vamuire, evidenţa
livrărilor, locul (posturile vamale) în funcţie de categoria mărfurilor livrate în adresa agenților
economici din raioanele de est ale Republicii Moldova.
32. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii şi
executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai
agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate
pe teritoriul Republicii Moldova.
33. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina web
oficială a Guvernului.

Prim-ministru, Natalia GAVRILIŢA
Preşedinte al Comisiei