Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

 

DISPOZIŢIA
nr. 2 din 25 februarie 2022

 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de
război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgenţă, pct. 6, 7, 8
şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

 

DISPUNE:

 

1. Prevederile Regulamentului de formare a preţurilor de comercializare a produselor social
importante, adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016 cu privire la preţurile de
comercializare a produselor social importante, se vor aplica începând cu 1 martie 2022,
suplimentar produselor social importante prevăzute în anexa nr.1 la Regulament, pentru
următoarele produse:
a. Carne de porc pe os (ne dezosată) (poziția tarifară 0203);
b. Carne de pasăre (poziția tarifară 0207);
c. Pești congelați (poziția tarifară 0303);
d. Zahăr din sfeclă (poziția tarifară 1701);
e. Paste (nefierte, neumplute și nici altfel preparate) (poziția tarifară 1902);
f. Ouă proaspete (de găini din specia Gallus domesticus) (poziția tarifară 0407);
g. Cartofi în stare proaspătă (poziția tarifară 0701);
h. Ceapă în stare proaspătă (poziția tarifară 0703);
i. Varză albă în stare proaspătă (poziția tarifară 0704);
j. Morcovi și sfeclă roșie în stare proaspătă (poziția tarifară 0706).
2. În relația dintre furnizor și comerciant, suplimentar la prevederile art. 211 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, privind produsele social importante prevăzute laanexa nr.1 la Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor socialimportante, adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016 cu privire la preţurile decomercializare a produselor social importante și la pct. 1 din prezenta decizie, comerciantuluii se interzice impunerea/solicitarea furnizorului oricăror plăți sau reduceri comerciale de laprețul de vânzare (discount, rabat, bonus, retrobonus), atît la etapa negocierii, valabilității sauîncetării contractului, precum și cele argumentate prin reușita vînzărilor (volumul, cantitatea,lipsa retururilor sau lichidării), pentru:

a. listarea (plasarea pe raft sau pe o porțiune a acestuia, includerea în oferta
cumpărătorului atît în magazinele fizice cît și vînzărilor on-line);
b. vânzări cu titlu promoțional sau lichidare de stoc;
c. pentru publicitatea făcută de către cumpărător;
d. pentru serviciile de marketing prestate;
e. pentru personalul care se ocupă de amenajarea spațiilor de vânzare utilizate;
f. pentru returnarea sau lichidarea (distrugerea) produselor, în conformitate cu
prevederile alineatelor 9) – 11) ale art. 211 din Legea nr. 231/2010.
Comerciant în sensul prezentului pct. este considerată orice persoană fizică (cu excepția
consumatorului final), juridică sau grup, uniuni/asociații a acestora, care cumpără produse
agricole și alimentare.
3. Într-o măsură strict necesară din motive care se circumscriu stării de urgență, entitățile publice
care gestionează obiecte ale infrastructurii critice din domeniul TIC pot atribui contracte de
achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru asigurarea continuității

 

infrastructurii TIC, prin utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunț de participare conform prevederilor art. 56 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind
achizițiile publice.
4. Agenții economici vor acorda prioritate solicitărilor parvenite din partea entităților publice la
comercializarea tehnicii de calcul pentru infrastructura TIC.
5. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și pe perioada
stării de urgență, Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică va încheia un
contract cu Î.S. Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne pentru a asigura paza și
securitatea fizică a sediilor entităților publice și a obiectelor de infrastructură critică TIC
gestionate de către acestea. Prin derogare de la prevederile art. III, alin. (3) din Legea nr.
212/2021 pentru modificarea unor acte normative, contractele în derulare ce au drept obiect
paza sediilor și a obiectelor de infrastructură critică din domeniul TIC, semnate cu operatorii
economici de drept privat în acest sens, pot fi suspendate la solicitarea entităților publice
beneficiare.
6. Entitățile publice care gestionează obiecte de infrastructură critică din domeniul TIC, vor iniția
lucrări de asigurare a continuității funcționării acestora, prioritar prin efectuarea copiilor de
rezervă a datelor, utilizând infrastructura, instrumentele tehnice precum și suportul tehnic și
metodologic oferit de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.
7. Pentru asigurarea păstrării copiilor de rezervă a datelor și asigurarea redundanței necesare
bunei funcționări a sistemelor informatice, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică și Agenția de Guvernare Electronică vor utiliza atât infrastructura tehnologică
națională cât și cea din spațiul Uniunii Europene.
8. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și întru
respectarea prevederilor Legii nr. 212/2021 privind modificarea unor acte normative și art. 5
pct. 2) lit. f) și g) al Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare, pe
perioada stării de urgență, se permite Agenției Rezerve Materiale încheierea contractului
pentru prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, unde se păstrează bunurile din rezervele de
stat și de mobilizare, cu Întreprinderea de Stat ”Servicii Pază” a MAI.
9. Se investește Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu atribuții de a lua decizia
privind autorizarea trecerii frontierei de stat de către străinii care vin direct din Ucraina, în
circumstanțe în care aceștia nu întrunesc condițiile de intrare din Republica Moldova, conform
procedurilor interne ale IGPF și în coordonare cu SIS.
10. Autoritățile publice locale vor participa la procesul de gestionare a fluxului de străini care vin
din Ucraina, inclusiv cu suport logistic și administrativ.
11. Prin derogare de la art. 34 alin. (1) și art. 432 alin. (4) ale Legii nr. 200/2010 privind regimul
străinilor în Republica Moldova se menține valabilitatea actelor de identitate eliberate
străinilor de către autoritățile Republicii Moldova, expirate începând cu data de 24 februarie
2022, cu posibilitatea de preschimbare a acestora în termen de 30 zile de la data ridicării stării
de urgență;
12. Prin derogare de la art. 333 alin.(1) Cod Contravențional, nu se sancționează contravențional
străinii care vor părăsi teritoriul Republicii Moldova în termen de 30 zile de la data ridicării
stării de urgență, cu condiția că aceștia se aflau legal în Republica Moldova la data instituirii
stării de urgență;
13. Prin derogare de la art. 52 al Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica
Moldova, se acceptă repunerea în drepturi a străinilor care nu au respectat termenul de
executare a deciziilor de returnare de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă se constată că
aceste fapte au survenit datorită restricțiilor impuse la data instituirii stării de urgență;
14. Începînd cu data de 1 martie 2022, pentru perioada stării de urgență, se interzice exportul din
Republica Moldova a:
a. grîului (poziţia tarifară 1001).
b. zahărului (poziţia tarifară 1701).

 

15. Pe peroada situației de urgență, se interzice exportul din Republica Moldova a următoarelor
tipuri de mărfuri:
a. sisteme pentru transfuzie și perfuzie (subpoziția tarifară 901890500);
b. seringi (subpoziția tarifară 901831);
c. soluții perfuzabile (poziția tarifară 3004);
d. medicamente de uz sistemic: antibiotice, antiinflamatoare, anticoagulante, analgezice
(poziția tarifară 3004).1

 

16. Ministerul Economiei, în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, vor
intensifica acţiunile de monitorizare a fluctuaţiei preţurilor şi a stocurilor de cereale pe piaţa
internă şi externă şi vor raporta săptămânal Comisiei Situației Excepționale.
17. Ministerul Economiei va notifica Organizația Mondială a Comerțului cu privire la măsura
adoptată la punctul 14 din prezenta Dispoziție.
18. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică:
1. Se suspendă procedurile de licitație pentru achiziția energiei electrice inițiate de către
furnizorii serviciului universal și/sau furnizorii de ultimă opțiune, operatorii sistemelor
de distribuție și operatorul sistemului de transport pentru perioada de livrare începând
cu data de 01 aprilie 2022.
2. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va elabora și prezenta spre aprobare
Guvernului proiectul unei Legi Speciale care să prevadă neaplicarea prevederilor
privind procedurile de licitație pentru achiziția energiei electrice conform Legii nr.
107/2016 și a Hotărârii ANRE nr. 52/2022 până pe data de 31 martie 2023.
3. Titularului de licență pentru producerea energiei electrice „Молдавская ГРЭС” SA,
care are încheiate contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu furnizorii
serviciului universal și/sau furnizorii de ultimă opțiune, operatorii sistemelor de
distribuție și operatorul sistemului de transport i se impune, pentru o perioadă de 12
luni începând cu data de 01 aprilie 2022, obligația de serviciu public de asigurare a
cantităților integrale de energie electrică necesare (cu excepția cantităților procurate
de la Furnizorul Central de energie electrică și producătorii de energie electrică din
surse regenerabile) furnizorilor serviciului universal și/sau de ultimă opțiune,
operatorilor sistemelor de distribuție și operatorului sistemului de transport.
4. Până la data de 07 martie 2022, producătorul „Молдавская ГРЭС” SA va încheia cu
furnizorii serviciului universal și/sau de ultimă opțiune, operatorii sistemelor de
distribuție și operatorul sistemului de transport al energiei electrice acordurile
adiționale la contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice aflate în derulare,
privind modificarea termenului de valabilitate a acestora, precum și menținerea
condițiilor financiare și contractuale existente până la 31 martie 2023.
5. Prin derogare de la procedurile stabilite în Legea 100/22.12.2017 cu privire la actele
normative, Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, până la
data de 18 martie 2022, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va
modifica data intrării în vigoare a Regulilor pieței energiei electrice, aprobate prin
Hotărârea ANRE nr. 283/2020, astfel încât să nu se aplice pe durata stării de urgență.
În perioada până la intrarea în vigoare a Regulilor pieței energiei electrice, prevederile
acestora se vor aplica în regim de testare, fără a implica responsabilități financiare între
participanții la piața de energie electrică.
6. Până la data de 07 martie 2022, „Mолдавcкая ГРЭС” SA și operatorul de sistem
Moldelectrica încheie un contract de prestare a serviciilor de compensare
transfrontalieră a abaterilor neintenționate, care prevede implementarea programului
de compensare în natură a abaterilor negative și/sau pozitive neintenționate între
1 pozițiile și subpozițiile tarifare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172/2014.

 

operatorul de sistem ÎS „Moldelectrica” și sistemul electroenergetic al Ucrainei,
conform căruia „Mолдавcкая ГРЭС” SA, la solicitarea Moldelectrica, asigură această
compensare de energie electrică cu sistemul electroenergetic al Ucrainei. Contractul
respectiv va fi avizat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
7. SA „Moldovagaz” va asigura livrarea volumelor necesare de gaze naturale pentru
„Молдавская ГРЭС” SA, în scopul producerii energiei electrice care să asigure
cantitățile integrale de energie electrică necesare pentru consumatorii de pe malul drept
al râului Nistru.
8. Furnizorii serviciului universal și/sau de ultimă opțiune, operatorii sistemelor de

 

distribuție și operatorul sistemului de transport vor încheia contracte cadru de vânzare-
cumpărare a energiei electrice, prin aplicarea unei proceduri simplificate de licitație

 

aprobate prin hotărârea ANRE, cu furnizori alternativi de energie electrică și le vor
activa în cazul indisponibilității parțiale sau totale a livrărilor de energie electrică de
la „Молдавская ГРЭС” SA. Contracte respective vor fi semnate până la data de 31
martie 2022.
9. Pentru luna martie 2022 furnizorii serviciului universal și/sau de ultimă opțiune vor
achiziționa energie electrică de la Furnizorul central de energie electrică SA
„Energocom” la prețul de 1,23 lei/kWh (fără TVA). Diferența dintre acest preț de
achiziție de 1,23 lei/kWh (fără TVA) și prețul reglementat aprobat de către Agenția
Națională pentru Reglementare în Energetică va fi compensat Furnizorului central, de
energie electrică SA „Energocom” de către Guvern.
10. Furnizorul central de energie electrică SA „Energocom” calculează valoarea
mijloacelor financiare necesare pentru plata diferenței, pentru luna martie 2022, dintre
prețul de 1,23 lei/kWh (fără TVA) și prețul reglementat aprobat de către Agenția
Națională pentru Reglementare în Energetică și prezintă informația respectivă
Comisiei pentru Situații Excepționale. După verificarea informației, Comisia pentru
Situații Excepționale transmite informația în adresa Ministerului Finanțelor, care va
efectua finanțarea conform documentelor de plată prezentate de SA „Energocom”.
11. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va suspenda, pe durata situației
de urgență procedurile de ajustare a tarifelor privind serviciul de distribuție a energiei
electrice și a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice aflate în
derulare.

 

19. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va elabora un set de măsuri de compensare a costurilor
pentru energie electrică, țintită pentru păturile socialmente vulnerabile ale populației.
20. Prin derogare de la art. 9 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală, nr. 1585 din 27.02.1998, instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea
asistenței medicale cetățenilor străini sosiți din Ucraina care întrunesc criteriile definiției de
caz pentru COVID-19 și în toate cazurile de urgențe medico-chirurgicale, cheltuielile fiind
achitate din fondurile Bugetului de Stat sau/și alte surse legal constituite.
21. Prin derogare de la Legea nr.1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate
Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr.663/2003 despre aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare
acordate Republicii Moldova și Hotărîrea Guvernului nr.653/2003 cu privire la Comisia
Interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare se permite Ministerului Muncii și
Protecției Sociale eliberarea avizului de calificare drept ajutor umanitar și autorizare a
introducerii în țară a loturilor de ajutoare umanitare constituite din produse alimentare,
medicamente și bunuri de primă necesitate, destinate pentru gestionarea fluxului
migraţional doar în baza solicitării și actelor de la donator cu prezentarea ulterioară,
în termen de 60 zile, a informației privind distribuirea acestor ajutoare.

 

22. Serviciul Vamal va simplifica procedura de import a ajutoarelor umanitare și nu va solicita
avizele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Agenției Naționale pentru Sănătate
Publică.
23. Prin derogare de la pct. 2 art. 141 din Legea nr.1491/2002 cu privire la ajutoarele
umanitare acordate Republicii Moldova și Hotărîrea Guvernului nr.653/2003 cu privire la
Comisia Interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare, distribuirea ajutoarelor umanitare
pentru gestionarea fluxului migraţional sosite pe adresa statului sau fără a avea stabilit
recepționarul concret, la solicitarea autorităților statului se va efectua în baza dispoziției
Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
24. Prin derogare de la prevederile art. 29 alin.(1) a Legii vânătorii și fondului cinegetic nr.
298/2018, se suspendă desfășurarea oricărui tip de vânătoare în fondul cinegetic național pe
perioada stării de urgență.
25. Orice tip de vânătoare sau tentativă de a vâna, constatate de către Inspectoratul pentru
Protecția Mediului în perioada stării de urgență se consideră braconaj și se sancționează
conform actelor normative.
26. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va controla respectarea prevederilor punctelor 24-25.
27. Se admite intrarea în Republica Moldova a animalelor de companie care însoțesc persoanele
sosite din Ucraina, fără obligativitatea prezentării certificatelor sanitare veterinare sau a
pașapoartelor pentru animalele de companie prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.839/ 2009
pentru aprobarea unor Norme sanitar-veterinare privind mişcarea necomercială a animalelor
de companie.
28. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va delega, la necesitate, medici veterinari din
subordine, în Centrelor provizorii de gestionare a fluxurilor de străini pe teritoriul Republicii
Moldova, în s. Palanca, r. Ștefan Vodă, și s. Calarașovca, r. Ocnița, pentru monitorizarea stării
de sănătate a animalelor de companie și acordarea asistenței medicale veterinare primare
necesare asigurând medicamentele de uz veterinar și produsele de uz veterinar necesare în
acest sens.
29. Prin derogare de la prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 938/2018, anexa nr. 5 ,,Cerințe
privind introducerea în Republica Moldova a mărfurilor de origine animală sau nonanimală
de către persoanele fizice”, se permite introducerea prin intermediul bagajelor însoțite de către
persoanele sosite din Ucraina a produselor alimentare utilizate doar pentru consum personal.
30. Ministerul Sănătății va asigura dotarea cu medicamente și produse paramedicale, consumabile
necesare pentru activitatea punctelor medicale din cadrul centrelor provizorii de gestionare a
situației de criză în cazul unui aflux sporit de străini. Insuficienta mijloacelor financiare în
acest scop va fi acoperită la solicitarea Ministerului Sănătății din bugetul de stat.
31. În scopul asigurării materiale cu produse medicale, paramedicale a procesul de gestionare a
fluxului migrațional, precum și asigurării cu produse alimentare destinate centrelor de
plasament temporar într-o măsură strict necesară din motive care se circumscriu stării de
urgență, autoritățile contractante pot atribui contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări și
servicii necesare pentru depășirea acesteia, prin utilizarea procedurii de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 56 alin. (1) lit. b)
al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
32. Autoritatea contractantă va expedia imediat Agenției Achiziții Publice darea de seamă și
decizia de atribuire a contractului ca rezultat al procedurii prevăzute la pct. 31, cu includerea
argumentării necesității procurării urgente, iar Agenția Achiziții Publice va examina
documentele recepționate de îndată, dar nu mai târziu de 24 ore de la primirea acestora.
33. Trezoreria de stat va înregistra, în mod prioritar, contractele de achiziții publice ce rezultă din
procedurile prevăzute la pct. 31 și 32.
34. Autoritățile contractante vor expedia în adresa Comisiei pentru Situații Excepționale un raport
săptămânal detaliat cu privire la achizițiile prevăzute la punctul 5 și 31.

 

35. Prin derogare de la prevederile art.70 al Legii nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere
limitată, se suspendă dl. Boris Salov din funcția de administrator al SRL Avia Invest și se
numește în calitate de administrator pentru perioada stării de urgență dl. Sergiu Chetraru
(IDNP 2002038081046).
36. Ministerul Afacerilor Interne va accesa instrumentele disponibile (Mecanismul de Protecție
Civilă al UE, Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Intervențiilor la Dezastre al NATO,
altele) pentru solicitarea asistenței internaționale, conform necesităților.
37. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii şi
executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai
agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate
pe teritoriul Republicii Moldova.
38. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina web oficială
a Guvernului.

 

Prim-ministru, Natalia GAVRILIŢA
Preşedinte al Comisiei