Informație proiect

 

În iunie 2020, Guvernul Suediei a încheiat un acord cu Delegația Europeană, pentru implementarea proiectului Startup City Cahul, care vizează crearea și dezvoltarea unui centru regional de inovare în domeniul TIC pentru regiunea Cahul. Asociația Națională a Companiilor TIC, pe 15 septembrie 2020 a încheiat un acord cu Suedia pentru implementarea acestui proiect.

Proiectul este în conformitate cu Programul anual de acțiune 2019 în favoarea Republicii Moldova și acțiunea sa intitulată „EU4Moldova: Startup City Cahul”, în baza Deciziei Comisiei ENI / 2019 / 042-243.

Obiectivul general al acțiunii este de a valorifica și consolida potențialul economiei digitale și de a spori competitivitatea regională, afacerile și mediul său de investiții.

 

Obiective specifice proiectului:

 

- Încurajarea parteneriatelor pentru inovare și antreprenoriat între sectorul privat, sectorul public și instituțiile de învățământ din regiunea Cahul.

- Promovarea tehnologiilor, rezolvarea problemelor și soluții creative în învățământ și creșterea atractivtății subiectelor STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) pentru femei și bărbați, fete și băieți.

- Facilitarea apariției întreprinderilor noi în sectoare inovatoare; să-și dezvolte capacitatea și pregătirea pentru investiții.

 

Funcții de bază:

 

Managerul STEM din Cahul va fi responsabil pentru implementarea și monitorizarea activităților educaționale din cadrul proiectului EU4Moldova: Startup City Cahul.

 

Sarcini și responsabilități specifice:

 

- Dezvoltarea și implementarea activităților care vizează dezvoltarea educației IT în Moldova, inclusiv dar fără a se limita la programe educaționale, activități, proiecte practice de lucru în conformitate cu domeniul de aplicare al proiectului și nevoile pieței;

- Dezvoltarea domeniilor de lucru relevante și a termenilor de referință, crearea relațiilor cu consultanți, experți, parteneri de implementare și voluntari;

- Gestionarea și monitorizarea implementării programelor planificate, programate și aprobate;

- Asigurarea unei coordonări și comunicări eficiente cu autoritățile relevante la nivel local, părțile interesate și beneficiarii, pentru a integra programele educaționale în programul de învățământ oficial;

- Coordonarea cu ceilalți membri de echipă pentru asigurarea unei comunicări adecvate, profesionale, eficiente și executată în conformitate cu ghidul proiectului și al donatorilor, astfel întrunind și necesitățile proiectului pentru schimbul continuu de cunoștințe și informații.

 

Raportarea :

 

Managerul local STEM va raporta managerului național de proiect STEM. Munca în echipă fiind un element foarte importantă pentru succesul proiectului, managerul local STEM va organiza și coordona munca cu echipa locală (Cahul) și cu alți angajați conform indicațiilor directorului de proiect.

 

Studii, experiență și abilități:

 

Studii: Diplomă universitară în domeniul IT sau management;

Experiență: minimum trei ani de experiență relevantă similară, dezvoltare sau implicare în realizarea de programe educaționale;

Abilități lingvistice: abilități excelente de comunicare orală și scrisă. Fluent (citit, scris și conversat) în limba română și un nivel de bază/bun de limbă engleză. Cunoașterea limbii ruse este un avantaj;

Abilități PC: Competente Microsoft Office (Excel, Word și Outlook).

Altele:

- Cunoașterea structurii educaționale în RM;

- Abilități interpersonale puternice

- Capacitate eficientă de lucru cu diferite tipuri de comunități, diverse norme și modalități de comunicare.

 

Locul de desfășurare al activității:

 

Managerul local STEM (echipa Cahul) își va îndeplini atribuțiile de serviciu în mun. Cahul, Republica Moldova.

 

Procedura de aplicare:

 

Candidații interesați trebuie să transmită CV-ul și scrisoarea de motivare, în limba engleză, până la data de 20 februarie 2021 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Subiectul e-mailului va include informația:

Nume / Prenume / Manager STEM local / Startup City Cahul

Doar candidații selectați vor fi contactați.

 

Vacancy Announcement

Local STEM Manager (Cahul-based)

 

Project: EU4Moldova: Startup City Cahul

Reference Agreement number: 13797

Job description for Local STEM Manager (Cahul-based)

 

Background

 

The Government of Sweden has entered into a delegated agreement with the European Delegation in June 2020 for the implementation of Startup City Cahul Project aiming to develop a regional ICT Innovation centre for the Cahul region. The National Association of ICT Companies has entered into an agreement with Sweden on September 15, 2020 for the implementation of the project.

The project is in line with the Annual Action Programme 2019 in favor of the Republic of Moldova and its Action entitled ‘EU4Moldova: Startup City Cahul’, based on the Commission Decision ENI/2019/042-243.

The overall objective of the Action is to harness and strengthen the potential of the digital economy and enhance regional competitiveness, its business and its investment environment.

 

Project specific objectives:

 

- Foster partnerships for innovation and entrepreneurship between the private sector, public sector and educational institutions in the region of Cahul.

- Promote technology, problem solving and creative solutions in learning and make STEM topics (Science, Technology, Engineering and Mathematics) more attractive for women and men, girls and boys.

- Facilitate the emergence of start-ups in innovative sectors; build their capacity and investment readiness.

-

Job Title: Local STEM Manager

 

Basic Functions:

Cahul based STEM Manager will be responsible for implementation and monitoring of the educational activities within the EU4Moldova: Startup City Cahul project.

 

Specific Duties and Responsibilities:

- Develop and implement activities aimed at development of IT education in Moldova, including but not limited to educational programs, activities, practical work projects in accordance with the Project Scope and market needs;

- Develop relevant scopes of work and terms of terms of reference, build relationships with consultants, experts, implementing partners and volunteers;

- Supervise, manage and monitor the implementation of programs planned, scheduled and approved;

- Ensure efficient coordination and communication with the relevant local level authorities, stakeholders and beneficiaries in order to integrate educational programs into the official curricula;

- Coordinate with other team members to make sure messaging is appropriate, professional, effective and executed in accordance with the project and donor guidelines, and with project needs for continual knowledge and information sharing.

- Report regularly to the National STEM Manager and Project Director, where appropriate, regarding decisions to be made, activities undertaken, and progress.

 

Reporting:

 

The Local STEM Manager will report to the National STEM Project Manager. As teamwork is crucial to the success of the project, the local STEM Manager will also align and coordinate work with the local (Cahul) team and other staff as per direction from the Project Director.

 

Education, experience, and skills:

 

Education: University Degree in Education related fields, IT or Management;

Experience: Minimum three years of similar relevant experience, developing or being involved in designing educational programs;

Language Skills: Excellent oral and written communication skills. Fluency (including reading, writing and speaking) in Romanian, basic to good level of English is required. Fluency in Russian is an advantage;

Computer Skills: Proficient with Microsoft Office (Excel, Word and Outlook).

Other:

- A good understanding of the RM education set-up;

- Strong interpersonal skills;

- Able to work effectively with different kinds of communities with different norms and communication styles.

 

Place of performance:

 

The Local STEM Manager (Cahul Team) will perform his/her duties in Cahul, Republic of Moldova.

 

Application procedure:

 Interested candidates shall submit CV and motivation letter, in English, by February 20, 2021 to Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . The subject of the email will include the following information:

Name/Surname/Local STEM Manager/Startup City Cahul

Only short-listed candidates will be contacted.