Anunț de angajare

Post vacant: Manager Comunitar (sediul Cahul)

 

Proiect: EU4 Moldova: Startup City Cahul

Numărul de referință: 13797

Denumere post: Manager Comunitar (sediul Cahul)

 

Informație proiect

 În iunie 2020, Guvernul Suediei a încheiat un acord cu Delegația Europeană, pentru implementarea proiectului Startup City Cahul, care vizează crearea și dezvoltarea unui centru regional de inovare în domeniul TIC pentru regiunea Cahul. Asociația Națională a Companiilor TIC, pe 15 septembrie 2020 a încheiat un acord cu Suedia pentru implementarea acestui proiect.

Proiectul este în conformitate cu Programul anual de acțiune 2019 în favoarea Republicii Moldova și acțiunea sa intitulată „EU4Moldova: Startup City Cahul”, în baza Deciziei Comisiei ENI / 2019 / 042-243.

Obiectivul general al acțiunii este de a valorifica și consolida potențialul economiei digitale și de a spori competitivitatea regională, afacerile și mediul său de investiții.

 

Obiective specifice proiectului:

 

- Încurajarea parteneriatelor pentru inovare și antreprenoriat între sectorul privat, sectorul public și instituțiile de învățământ din regiunea Cahul.

- Promovarea tehnologiilor, rezolvarea problemelor și soluții creative în învățământ și creșterea atractivtății subiectelor STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) pentru femei și bărbați, fete și băieți.

- Facilitarea apariției întreprinderilor noi în sectoare inovatoare; să-și dezvolte capacitatea și pregătirea pentru investiții.

 

Scop și obiectiv:

Scopul și obiectivul principal al Managerului Comunitar este de a coordona toate activitățile ecosistemului startup, de a crește comunități în cadrul proiectului Startup City Cahul și de a oferi o gamă largă de programe cu participare pentru a sprijini beneficiarii ecosistemului startup din regiunea Cahul.

Responsabilități generale:

- Pregătire concepte pentru noi activități, elaborarea planurilor de lucru, lunare, operaționale și bugete ale fiecărei inițiative;

- Organizarea și participarea la evenimente (online și offline) pentru construirea comunității și sporirii gradului de conștientizare a brand-ului;

- Furnizare de conținut atractiv, imagini și video-uri pentru conturile de comunicare pe rețelele de socialezare;

- Monitorizarea, înregistrarea și raportarea cu privire la progresul companiilor / persoanelor fizice care beneficiază de activitățile comunității;

- Conceptualizarea evenimentelor și campaniilor inclusiv studenți și tineri pentru sporirea resursele umane calificate din regiune;

- Formarea conexiunilor cu startup-uri, profesioniști din industrie și părți interesate;

- Formarea rețelei de mentori pentru activitățile antreprenoriale;

- Prelucrarea în timp rezonabil a comentariilor și întrebărilor clienților;

- Coordonări cu organizatorii și echipa implementatoare a campaniilor și evenimentelor în derulare;

- Raportare în conformitate cu procedura și respectarea regulilor de achiziții ale organizației.

 

Responsabilități specifice:

- Menținerea proceselor administrative, inclusiv jurnalele de comunicare, monitorizare a bugetelor și sistemelor de înregistrare, inclusiv arhivarea și pastrarea corespunzătoare a tuturor documentelor administrative contractuale, personale și programatice, atât în format electronic, cât și pe hârtie.

- Asistența pregătirii rapoartelor și a materialelor de prezentare, în special formatarea și prezentarea cu utilizarea software-ului adecvat.

- Asistența achiziționării consumabile de birou, responsabil pentru întreținerea zilnică a echipamentelor și menținerea înregistrărilor de inventar de birou.

- Asistață personalului tehnic al proiectului în organizarea călătoriilor și cazării la hotel, acordare de support în logistică și necesități administrative pentru consultanți și păstrarea evidenței calendaristice a activităților de birou, a deplasărilor și concediilor angajaților.

 

Raportarea:

Managerul comunitar local va raporta managerului național de asistență pentru startupuri. Munca în echipă fiind un element foarte importantă pentru succesul proiectului, managerul comunitar local va organiza și coordona munca cu echipa locală (Cahul) și cu alți angajați conform indicațiilor directorului de proiect.

 

Cerințe și calificări:

- Studii și experiență: universitare / diplomă de licență în domeniul: economie, inginerie sau domenii conexe și minimum trei ani de experiență;

- Competențe lingvistice: abilități excelente de comunicare orală și scrisă în română, rusă și engleză;

- Competențe PC: abilități de utilizare: Microsoft Office (Outlook, Excel, Word etc.)

- Altele:

- Cunoașterea modalităților de gândire startup, a proceselor în afaceri și a instrumentelor de startup-uri;

- Cunoștințe strategice, financiare și comerciale;

- Abilități interpersonale puternice;

- Capacitate eficientă de lucru cu diverse comunități, norme și moduri de comunicare.

 

Locul de desfășurare al activității:

 

Managerul local STEM (echipa Cahul) își va îndeplini atribuțiile de serviciu în mun. Cahul, Republica Moldova.

 

Procedura de aplicare:

 

Candidații interesați trebuie să transmită CV-ul și scrisoarea de motivare, în limba engleză, până la data de 20 februarie 2021 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Subiectul e-mail-ului va include informația:

Nume / Prenume / Manager STEM local / Startup City Cahul

 

Doar candidații selectați vor fi contactați.

 

Vacancy Announcement

Community Manager (Cahul-based)

 

Project: EU4Moldova: Startup City Cahul

Reference Agreement number: 13797

Job description for Community Manager (Cahul-based)

 

Background

 

The Government of Sweden has entered into a delegated agreement with the European Delegation in June 2020 for the implementation of Startup City Cahul Project aiming to develop a regional ICT Innovation Center for the Cahul region. The National Association of ICT Companies has entered into an agreement with Sweden on September 15, 2020 for the implementation of the project.

The project is in line with the Annual Action Programme 2019 in favor of the Republic of Moldova and its Action entitled ‘EU4Moldova: Startup City Cahul’, based on the Commission Decision ENI/2019/042-243.

The overall objective of the Action is to harness and strengthen the potential of the digital economy and enhance regional competitiveness, its business and its investment environment.

 

Project specific objectives:

 

- Foster partnerships for innovation and entrepreneurship between the private sector, public sector and educational institutions in the region of Cahul;

- Promote technology, problem solving and creative solutions in learning and make STEM topics (Science, Technology, Engineering and Mathematics) more attractive for women and men, girls and boys;

- Facilitate the emergence of start-ups in innovative sectors; build their capacity and investment readiness.

 

 

PURPOSE AND OBJECTIVE:

The main purpose and objective of the Community Manager is to coordinate all ecosystem activities, grow communities under Startup City Cahul Project, and offer a broad variety of engaging programs to support startup ecosystem beneficiaries in the Cahul rayon and neighboring regions.

GENERAL RESPONSIBILITIES:

- Prepare concepts for new activities, working plans, monthly plans, operational plans and budgets of each initiative;

- Organize and participate in events (online and offline) to build community and boost brand awareness;

- Provide engaging text, image and video content for social media communication accounts;

- Monitor, track and report on the progress of the companies/ individuals benefiting from the community building activities;

- Conceptualize events and campaigns inclusive for students and youth to boost the qualified human resources within the region;

- Build relationships with startups, industry professionals and stakeholders;

- Build the mentors network for the entrepreneurship activities;

- Respond to comments and customer queries in a timely manner;

- Coordinate with the supervisor and the team on ongoing campaign and events;

- Report in accordance with the formal reporting and follow all procurements rules of the organization.

 

SPECIFIC RESPONSIBILITIES:

- Maintain administrative systems, including communication logs, budget trackers, and filing systems, including properly filing and archiving of all administrative contractual, personal, and programmatic documents both electronically and hard copy.

- Assist in the preparation of reports and presentation materials, specifically regarding formatting and presentation using the appropriate software.

- Assist in the procurement of office supplies, responsible for the day-to-day maintenance of office equipment and maintain office inventory records.

- Assist the project technical staff in arranging travel and hotel accommodations, assist short-term consultants with logistical issues and administrative necessities, and maintain calendar records of office activities and employee travel and leave.

 

Reporting

The Local Community Manager will report to the National Startups Support Manager. As teamwork is crucial to the success of the project, the local Community Manager will also align and coordinate work with the local (Cahul) team and other staff as per direction from the Project Director.

Requirements and qualifications:

- Education and Experience: University Diploma/ Bachelor’s Degree in Economic, Engineering (technical Backround) or related domains and minimum three years of experience;

- Language skills: excellent oral and written communication skills in Romanian, Russian and English;

- Computer skills: Proficient with Microsoft Office (Outlook, Excel, Word, etc.)

- Other:

A good understanding of the startup mindset, business processes and tools within startups;
Good strategic, financial and commercial know – how;
Strong interpersonal skills - able to work effectively with different kinds of communities with different norms and communication styles.
Place of performance

The Community Manager will perform his/her duties in Cahul, Republic of Moldova.

Application procedure:

Interested candidates shall submit CV and motivation letter, in English, by February 20, 2021 to Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . The subject of the email will include the following information: Name/Surname/Local Startup Manager/Startup City Cahul.

Only short-listed candidates will be contacted.