Primăria municipiului Cahul anunță prelungirea procedurii de organizare și desfășurare a CONCURSULUI  pentru ocuparea funcţiei vacante de director al instituției de învăţămînt preșcolar, creșa-grădinița de copii nr.5 ,,Clopoțel” din municipiul Cahul.

      În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de
învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23
martie 2015, Primăria municipiului Cahul anunţă:

CONCURS pentru ocuparea funcţiei de director al instituției de învățământ preșcolar, creșa-grădinița de copii nr.5 ,,Clopoțel” din municipiul Cahul.
1. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei
de director al instituției de învățământ preșcolar, poate candida persoana care
întrunește cumulativ următoarele condiții:
1) deține cetățenia Republicii Moldova;
2) are studii superioare universitare;
3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta
de 63 ani;
5) cunoaște limba română (pentru angajare în localitățile populate de diferite
grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituțiile
unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaște limba română la
nivel de comunicare și limba respectivă);
6) este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru
exercitarea funcției;
7) nu are antecedente penale;
8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) și n)
din Codul muncii.
2. Persoanele interesate pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei
de învăţămînt preșcolar pot depune personal sau prin reprezentant, prin poştă
sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului,
dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs, în care se indică şi lista actelor depuse, cu
numerotarea fiecărei file, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la
prezentul Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ
general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23 martie
2015;
2) copia actului de identitate;

3)    copia/copiile ale actului/actelor de studii;

4)    copia/copiile alor acte relevante ce confirmă gradul didactic /managerial și/sau titlul științific, recomandări, acte care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale;

5)    curriculum vitae conform modelului specificat la anexa nr.2 al Regulamentului;

6)    copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

7)    certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic eliberat de medicul de familie și neuropsihic eliberat de medicul psihiatru și medicul na, pentru exercitarea funcției;

8)    cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

9)    proiectul Planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cuprins. Cuprinsul va fi în două exemplare, un exemplar se restituie sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

30.04.2021, ora 16.30

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialist (serviciul resurse umane),

Primăria municipiului Cahul, biroul  314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-35;

e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909,

 municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

 

Bibliografia  concursului

Documente generale
- Constituția Republicii Moldova;                                                                                  

 • Legea privind accesul la informație nr.982 - XIV din 11.05.2000;
  - Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994;
  - Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din  28.03.2003;                           
 •  -Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 - 2020, Educația 2020,
  aprobată prin Hotărârea Guvernului  nr.944 din 14 noiembrie 2014;
  - Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014;
  Managementul Instituțiilor
  - Regulamentul - tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.547 din 13 august 2007;
  - Regulamentul instituției de învățământ preșcolar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 04 din 04 ianuarie 2011;
  - Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr.718 din 24 iulie 2012;
  - Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.336 din 03.05.2013;
  - Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr.970 din 11 octombrie 2013;
  - Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.798 din 11 iulie 2014;
   Regulamentul de admitere în învățământul liceal, aprobat prin Ordinul
  Ministerului Educației nr.799 din 11 iulie 2014;
  - Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a consiliului de
  administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20 februarie 2015;
  - Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015;
  - Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr.202 din 19 aprilie 2015;
  - Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr.559 din 12 iunie 2015;
  - PLANUL - cadru anual pentru învățământul primar, gimnazial și liceal;                                   

Prevenirea și combaterea violenței
- Convenția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989;
-Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013;
-Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți;
Finanțare
- Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”;
- Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea;

CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURS: Click aici