INFORMAŢIE

сu privire la prelungirea procedurii de desfăşurare a concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef în cadrul Primăriei municipiului Cahul

         În conformitate cu prevederile pct.46şi pct.462  din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, Primăria municipiului Cahul anunţă prelungirea termenului CONCURSULUI pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  contabil-şef al Primăriei municipiului Cahul.

Informaţii utile:

1. Denumirea autorităţii publice:  Primăria municipiului Cahul.

2. Sediul autorităţii:  mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6.

3. Denumirea funcţiei publice vacante: contabil-şef.

 

Scopul general al funcţiei:

Managementul eficient în domeniul administrării finanţelor publice locale şi asistenţa primarului în realizarea scopului şi atribuţiilor administraţiei publice locale, asigurarea estimării veridice şi argumentate a cheltuielilor bugetului municipiului Cahul.

 

Sarcini de bază:

1) Asigură organizarea eficientă a activităţii financiar-contabile a autorităţii  publice, urmăreşte respectarea principiilor contabile, ale evaluării şi inventarierii patrimoniului public;           

2) Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare şi elaborează calculele de deviz pentru bugetul municipal;

3) Asigură evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi extrabugetare, ţine la evidenţă modificările operate la buget;                            

4) Coordonează, controlează activitatea şi asigură instruirea persoanelor responsabile din cadrul contabilităţii, asigură controlul asupra corectitudinii documentelor contabile şi al caracterului legitim a operaţiilor efectuate de către subalterni  în executarea de către aceștia a atribuţiilor conform legislaţiei;

Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef  al Primăriei municipiului Cahul:

 

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română (scris şi vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 
 • lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare  de  licenţă  în  domeniul financiar-bancar, economie, preferabil în domeniul contabilităţii;

 

Experienţă profesională: minimum 3 ani de activitate în domeniul contabilităţii.

 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice;
 • cunoaşterea legilor şi actelor normative de care se conduc în activitatea sa subdiviziunile  şi  specialiştii  primăriei;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: 1C, Word, internet, alte programe accesibile pentru  activitate;
 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea limbilor.

 

Abilităţi:

 • organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză  şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru  în  echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

 

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă  de oameni,  aspiraţie de  creştere  profesională.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conţine:

a) formularul de participare;

b) copiile autentificate de notar sau prezentarea actelor originale pentru verificare a următoarelor documente: buletinul de identitate, documentele de  studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de  specialitate;

c)  documentul în original şi copia carnetului de muncă;

d) cazierul judiciar;

d) certificatul medical.

 

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:  12.10.2020 inclusiv

Persoana de contact: Ţîmbalist Tatiana, specialist principal, Primăria municipiului Cahul, biroul  316.

Telefon de contact: 0-299-8-40-53;

e-mail:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

 

Bibliografia  concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Fiscal al R.Moldova;
 • Codul administrativ al R.Moldova

 

 Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public;

         Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008  cu  privire  la  conflictul de interese;

Legea nr.133 din 17.06.2016, privind declararea averii şi a intereselor personale;

Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor  la  funcţii  publice;

Legea nr.199 din 16.07.2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

 Acte normative din domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind  administraţia  publică  locală;

Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind  descentralizarea  administrativă;

Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ- teritorială  a  Republicii Moldova;

● Acte normative din domeniul de specialitate:

Legea contabilităţii nr.113-XVI din n27.04.2007;

Legea  nr.397-XVI  din 16.10.2003 privind   finanţele  publice  locale;

Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002;

Legii R.Moldova nr.270 din 23.11.2018, privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.1231 din 12.12.2018, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19.02.2004 cu privire la cuantumul sporului de compensaţii pentru munca prestată  în condiţii nefavorabile;

Hotărîrea Guvernului  nr.426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calcul  a salariului  mediu;

Hotărîrea Guvernului nr.99 din 16.02.2010 cu privire la aprobarea limitelor numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielirlor de personal în sectorul bugetar;

Legea Bugetului de stat;

Acte legislative şi  normative  legate  de  achiziţiile  publice;  

Alte surse.

Formularul de aplicare il puteti gasi apăsînd click aici