INFORMAŢIE

сu privire la desfăşurarea CONCURSULUI  privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante în aparatul Primăriei municipiului Cahul

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009, Primăria municipiului Cahul anunţă PRELUNGIREA CONCURSULUI pentru ocuparea funcţiei publice  temporar vacante de specialist în gestionarea activelor publice

Informaţii utile:

Denumirea autorităţii publice:  Primăria  Cahul, Aparatul

Sediul autorităţii şi adresa poştală: mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

MD 2909

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Scopul general al funcţiei:

Managementul eficient în domeniul administrării şi gestionării activelor publice, aplicării practicilor de gestionare şi reglementare a activelor publice, stabilirea priorităţilor operaţionale ale acestora; acordarea asistenţei primarului localităţii în realizarea scopului prerogativelor de putere publică şi atribuţiilor administraţiei publice locale.

Sarcini de bază:

1.Înregistrarea şi inventarierea activelor publice.

2.Utilizarea activelor publice de către instituţii bugetare sau Întreprinderi municipale, închirierea acestora unor părţi terţe sau Parteneriate Publice-Private.

3.Comercializarea activelor publice.

4.Bugetare şi control.

5. Contribuire şi implicare la prevenirea şi combaterea corupţiei  în domeniul de activitate.

Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist în gestionarea activelor publice în aparatul Primăriei municipiului Cahul:

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat (scris şi vorbit);
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
 • în ultimii 3 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

Cerinţe specifice:

Studii: superioare de licenţă/şi/sau masterat sau echivalente în ştiinţe economice, contabilitate, administraţie publică)

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în vigoare cu privire la administraţia publică;

 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor în relaţiile cu publicul, precum şi a practicilor pozitive în domeniul  gestionării activelor publice;
 • cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei  publice;
 • cunoaşterea legilor şi actelor normative de care se conduc în activitatea sa funcţionarii publici şi consiliul local;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, Excel, internet, alte programe accesibile  pentru  activitate;
 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea  limbilor.
 • cunoaşterea cadrului normativ şi principiile de activitate în sectorul antreprenorial;

Abilităţi: de comunicare, organizatorice, de administrare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, lucru în echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă  de oameni,  aspiraţie de  creştere  profesională.

Persoanele  interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a) Formularul de participare (se anexează);  descarca formularul

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)copia carnetului de muncă;

e)cazier judiciar;

f)certificatul medical;

Notă: Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă în original pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar şi certificatului medical în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

Termenul limită la care poate fi depus Dosarul pentru participare la concurs care va include proba scrisă şi interviul:  pînă la 05 aprilie 2018.

Depunerea Dosarului de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei  municipiului  Cahul,  birou 314, Serviciul resurse umane.

Telefon de contact: 0299-2-36-55,  0299- 2-29-19;  0299 -2-24-00;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: Piaţa Independenţei nr.6, MD 2909, municipiul Cahul, Republica Moldova. 

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

- Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie;

- Legea nr.133-XVI din 17.06.2016  cu privire la declararea averii şi intereselor personale;

- Legea  nr.90-XIII  din 19.07.1994  cu  privirela petiţionare;

- Legea nr.239-XVI din 13.11.2008  privind transparenţa în procesul decizional;

Acte normative din domeniul administraţiei publice locale

- Legea nr.436-XVI  din  28 .12.2006 privind administraţia publică locală

- Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

- Legea nr.764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a  Republicii Moldova.

- Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

- Legea 438 din 28.12.2006 privind  dezvoltarea regională în Republica Moldova

- Legea  nr.90-XIII  din 19 iulie 1994  cu  privire  la  petiţionare;

● Acte normative din domeniul de specialitate:

Legea  Cadastrului bunurilor imobile  nr.1543-XII  din 25.02.1998 ;

Instrucţiune nr.112 cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a dreptului asupra lor;

Hotărîrea Guvernului nr.675 din 06.06.2008 cu privire la Registrul patrimoniului public;

Hotărîrera Guvernului nr.1010 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului;

Legea Bugetului de stat;

Acte legislative şi normative legate de achiziţiile publice;