INFORMAŢIE

сu privire la prelungirea procedurii de desfăşurare a concursului  privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în comunicare și relații cu publicul în aparatul Primăriei municipiului Cahul

În conformitate cu prevederile pct.461 şi 462 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009, Primăria municipiului Cahul anunţă prelungirea termenului CONCURSULUI pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în comunicare şi relaţii cu publicul.

Scopul general al funcţiei: asigurarea comunicării şi consultării eficiente cu publicul larg prin diverse surse şi metode de comunicare pentru a susţine transparenţa în activitate şi asistenţa primarului municipiului Cahul în realizarea scopului şi atribuţiilor administraţiei publice locale

Sarcinile de bază:                                                                                                           

1.Asigurarea şi promovarea transparenţei administrative în activitatea primăriei municipiului Cahul prin informarea activă, veridică şi completă a societăţii privind domeniile de activitate a autorităţii publice locale;                                                

2.Facilitarea accesului publicului larg la informaţia oficială, monitorizarea presei şi opiniei publice, stabilirea şi promovarea relaţiilor de parteneriat cu mass-media, asigurarea întregului volum de servicii cu caracter informativ pentru populaţie;        

3.Implementarea, coordonarea şi promovarea politicilor publice locale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate, în conformitate cu priorităţile strategiilor locale de dezvoltare şi ajustarea acestora la cerinţele cetăţenilor;                                             

4.Organizarea procesului de examinare a petiţiilor şi de organizare a audienţei cetăţenilor;  asistenţă  la  organizarea  întrunirilor  publice;                                   

5.Întocmirea şi perfectarea documentelor oficiale, proiectelor de regulamente şi instrucţiuni, actelor normative, discursuri oficiale, utilizate în cadrul primăriei municipiului  Cahul;                                                                                                               

6. Implicare la prevenirea şi combaterea corupţiei în domeniul de activitate.

Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în comunicare şi relaţii cu publicul în aparatul Primăriei municipiului Cahul:

 

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat (scris şi vorbit);
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
 • în ultimii 3 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

 

Cerinţe specifice:                                                                                                                    

Studii: superioare  de  licenţă  şi/sau  masterat,  preferabil  în jurnalism şi ştiinţe ale comunicării; Experienţă profesională: preferabil 1 an de activitate  în domeniu;                                                            

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în vigoare cu privire la administraţia publică locală şi serviciul public;

 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor în relaţiile cu publicul, precum şi a practicilor pozitive în domeniul comunicării şi administrării locale;
 • cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei  publice;
 • cunoaşterea legilor şi actelor normative de care se conduc în activitatea sa funcţionarii publici şi consiliul local;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, Excel, internet, alte programe accesibile  pentru  activitate;
 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea  limbilor.
 • cunoaşterea cadrului normativ şi principiile de activitate în domeniul de activitate;

 

Abilităţi: de comunicare, organizatorice, de administrare, de consultare, de lucru           cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, lucru în echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă  de oameni,  aspiraţie de  creştere  profesională.

 

Persoanele  interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)     Formularul de participare (se anexează);

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)     cazier judiciar;

f)      certificatul medical;

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă în original pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar şi certificatului medical în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

 

Termenul limită la care poate fi depus Dosarul de concurs care va include proba scrisă şi interviul:  pînă  la 31 mai 2018.

Depunerea Dosarului de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei  municipiului  Cahul,  birou 314, Serviciul resurse umane.

Telefon de contact: 0299-2-36-55,  0299- 2-29-19;  0299 -2-24-00;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: Piaţa Independenţei nr.6, MD 2909, municipiul Cahul, Republica Moldova.

 

Bibliografia concursului:                                                                                        

Constituţia Republicii Moldova                                                                                       

Acte normative în domeniul serviciului public:                                                                 

 • Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;                                                                                                       
 • - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;                                                                                                                                     
 • - Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie;                                     
 • - Legea nr.133-XVI din 17.06.2016  cu privire la declararea averii şi intereselor personale;                                                                                                                 
 • - Legea  nr.90-XIII  din 19.07.1994  cu  privire  la  petiţionare;
 • - Legea nr.239-XVI din 13.11.2008  privind transparenţa în procesul decizional;               

Acte normative din domeniul administraţiei publice locale                                                

 • - Legea nr.436-XVI  din  28 .12.2006 privind  administraţia  publică  locală                        
 • - Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;                                     
 • - Legea nr.764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a  Republicii Moldova.                                                                                                            

●Alte surse.