A N U N Ţ

сu privire la organizarea și desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice de execuție vacante – specialist (sport) în cadrul aparatului Primăriei municipiului Cahul

         În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, Primăria municipiului Cahul anunţă

CONCURS pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist (sport)                             

 

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice:  Primăria municipiului Cahul.

2. Sediul autorităţii:  mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6.

3. Denumirea funcţiei publice vacante: specialist (sport).

 

a) Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activității eficiente privind promovarea, realizarea politicii educaţionale, contribuirea la dezvoltarea sportului în municipiul Cahul, crearea unei atmosfere de încredere și susținere între populație și administrație prin asistența primarului în realizarea scopului și atribuțiilor publice locale

 

b) Sarcini de bază:

1) Asigurarea aplicării legislației în domeniul sportului în limitele competenței sale;

2) Participarea la elaborarea și realizarea programelor locale, planurilor de activitate, materialelor informative și regulamentelor de desfășurare a acțiunilor în domeniul sportului;

3) Monitorizarea serviciilor acordate tinerilor de către comunitate și structurile publice pentru dezvoltare și educație în domeniul sportului.

4. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (sport) al aparatului Primăriei municipiului Cahul:

 

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română (scris şi vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei de 63 de ani;
 • este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 
 • lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare  de  licenţă  și/sau echivalente preferențial în științe pedagogice și/sau administrație publică.

 

Experienţă profesională: minimum 1 an de activitate în domeniul de specialitate.

 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice;
 • cunoaşterea legilor şi actelor normative de care se conduc în activitatea sa subdiviziunile  şi  specialiştii  primăriei;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: 1C, Word, internet, alte programe accesibile pentru  activitate;
 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea limbilor.

 

Abilităţi:

 • organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză  şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru  în  echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

 

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă  de oameni,  aspiraţie de  creştere  profesională.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conţine:

a) formularul de participare (se anexează);

b) copiile autentificate de notar sau prezentarea actelor originale pentru verificare a următoarelor documente: buletinul de identitate, documentele de  studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de  specialitate;

c)  copia carnetului de muncă;

d) cazierul judiciar;

d) adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

20.11.2020, ora 15.30

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialist(serviciul resurse umane), Primăria municipiului Cahul, biroul  314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

 

Bibliografia  concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al  R.Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public;

Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea R.Moldova nr.133 din 17.06.2016, privind declararea averii şi a intereselor personale;

         Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

 • Acte normative din domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind  administraţia  publică  locală;

Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind  descentralizarea  administrativă;

Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ- teritorială  a  Republicii Moldova;

Legea nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normatie ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale;

 • Acte normative din domeniul de specialitate:

Legea cu privire la cultura fizică și  sport  nr. 330 – XIV din 25.03.1999;

Hotărîrea  nr. 1552 din  04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor privind reglementare a unor probleme financiare în activitatea sportivă”;

Hotărîrea nr. 463 din  28.04.2006 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului şcolilor sportive”;

 • Alte surse.

Formular de participare la concurs:  Click aici