INFORMAŢIE

сu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - specialist (serviciul  resurse umane)

în cadrul aparatului Primăriei municipiului Cahul

         În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, Primăria municipiului Cahul anunţă

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie

specialist (serviciul resurse umane)                            

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice:  Primăria municipiului Cahul.

2. Sediul autorităţii:  mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6.

3. Denumirea funcţiei publice de execuţie vacante: specialist (serviciul resurse umane).

  

Scopul general al funcţiei: contribuirea la realizarea obiectivelor strategice şi eficientizarea activităţii autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane, a politicilor şi procedurilor moderne de personal în scopul creării unui aparat de funcţionari profesionişti.

 

Sarcini de bază:

1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, monitorizarea şi implementarea procedurilor de recrutare, selectare, orientare şi integrare profesională;

2. Implementarea activităţilor de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici;

3. Implementarea procedurilor de evaluare a funcţionarilor publici;

4. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul procedurilor de personal;

5. Implementarea procedurilor administrative de personal referitor la funcția publică şi la funcţionarii publici;

6. Contribuire  şi  implicare la prevenirea  şi  combaterea  corupţiei  în domeniul de activitate.

4. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (serviciul resurse umane) în aparatul Primăriei municipiului Cahul:

 

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română (scris şi vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 
 • lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare  absolvite  cu  diplomă de  licenţă  sau  echivalente  în  domeniul economiei,  finanţelor,  contabilitate;                                                                             

Experienţă profesională: minimum 1 ani de activitate în domeniul de specialitate.

 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice;
 • cunoaşterea legilor şi actelor normative de care se conduc în activitatea sa subdiviziunile  şi  specialiştii  primăriei;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, internet, alte programe accesibile pentru  activitate;
 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea limbilor.

 

Abilităţi:

 • organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză  şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru  în  echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

 

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă  de oameni,  aspiraţie de  creştere  profesională.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conţine:

a)     formularul de participare (se anexează);

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)     cazier judiciar;

f)      adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare.

Notă: Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă în original pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar şi certificatului medical în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

08.09.2020, ora 16.30 

Persoana de contact: Ţîmbalist Tatiana, specialist principal, Primăria municipiului Cahul, biroul  316.

Telefon de contact: 0-299-8-40-53;

e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

  

Bibliografia  concursului: 

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii R.Moldova;
 • Codul administrativ R.Moldova
 • Legea R.Moldova nr.158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public;
 • Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea R.Moldova nr.155 din 21.07.2011, pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 • Legea R.Moldova nr.25-XVI din 22.02.2008, privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea R.Moldova nr.768 din 02.02.2000, privind statutul alesului local;
 • Legea R.Moldova nr.199 din 16.07.2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • Legea R.Moldova nr.16-XVI din 15.02.2008, cu privire la conflictul de interese;
 • Legea R.Moldova nr.133 din 17.06.2016, privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea R.Moldova nr.271-XVI din 18.12.2008, privind verificarea titularilor şi a candidaţilor  la funcţii publice;
 • Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006, privind  administraţia  publică  locală;
 • Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006, privind  descentralizarea  administrativă;
 • Legea R.Moldova nr.764-XV din 27.12.2001, privind organizarea administrativ- teritorială  a  Republicii Moldova;
 • Legea R.Moldova nr.239-XVI din 13.11.2008, privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea R.Moldova nr.270 din 23.11.2018, privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.1231 din 12.12.2018, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002;
 • Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţii din Republica Moldova;
 • Legea R.Moldova nr.100 din 22.12.2017, cu privire la acte normative.

FORMULARUL DE APLICARE ÎL GĂSIȚI APĂSÎND CLICK AICI