A N U N Ţ

сu privire la organizarea și desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcției de director al instituției de învățămînt extrașcolar -Școala Sportivă nr.2 din municipiul Cahul.

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de
învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23
martie 2015, Primăria municipiului Cahul anunţă
CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de director instituției de învățămînt extrașcolar -

Școala Sportivă nr.2 din mun.Cahul
1. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţi :
1) deține cetățenia Republicii Moldova;
2) are studii superioare universitare;
3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani,; un avantaj
deținerea competențelor relevante profilului instituției;
4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta
de 65 ani;
5) cunoaște limba română (pentru angajare în localitățile populate de diferite
grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituțiile
unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaște limba română la
nivel de comunicare și limba respectivă);
6) este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru
exercitarea funcției;
7) nu are antecedente penale;
8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) și n)
din Codul muncii.
2. Persoanele interesate pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei
de învăţămînt extrașcolar pot depune personal sau prin reprezentant, prin poştă
sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului,
dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs, în care se indică şi lista actelor depuse, cu
numerotarea fiecărei file, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la
prezentul Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ

general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23 martie
2015;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile ale actului/actelor de studii;
4) copia/copiile alor acte relevante ce confirmă gradul didactic /managerial
și/sau titlul științific, recomandări, acte care atestă formarea continuă,
performanțele profesionale și manageriale;
5) curriculum vitae conform modelului specificat la anexa nr.2 al
Regulamentului;
6) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de
vedere medical, fizic eliberat de medicul de familie și neuropsihic eliberat de
medicul psihiatru și medicul na, pentru exercitarea funcției;
8) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se
prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se
numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cuprins. Cuprinsul va fi
în două exemplare, un exemplar se restituie sub semnătură persoanei care a depus
dosarul.
Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:
12.11.2021, ora 16.30
Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialist (serviciul resurse umane),
Primăria municipiului Cahul, biroul 314.
Telefon de contact: 0-299-2-36-55;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909,
municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6
Bibliografia concursului
Documente generale
- Constituția Republicii Moldova;
- Legea privind accesul la informație nr.982 - XIV din 11.05.2000;
- Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003;
Managementul Instituțiilor
- Regulamentul - tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin
Ordinul Ministerului Educației nr.547 din 13 august 2007;
- Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului
Educației nr.336 din 03.05.2013;
- Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului
Educației nr.77 din 20 februarie 2015;
- Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 - 2020, Educația 2020,

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014;
- Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014;
- Legea cu privire la cultura fizică și sport nr. 330 – XIV din 25.03.1999; -
- Regulamentul de organizare și funcționare a școlilor sportive, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.31/2019;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 04.12.2002 „Cu privire la aprobarea normelor
privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă” cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărîrea nr. 463 din  28.04.2006 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului
şcolilor sportive”;
- Convenţia ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989;

Formularul de aplicare il puteti gasi apăsînd click aici