Cu privire la prelungirea procedurii de desfăşurare a concursului privind
ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef în cadrul Primăriei municipiului Cahul

         În conformitate cu prevederile pct.46 din Regulamentul cu privire la ocuparea
funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova
nr.201 din 11.03.2009, Primăria municipiului Cahul anunţă prelungirea
CONCURSULUI pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  contabil-şef al
Primăriei municipiului Cahul.
 
Informaţii utile:
1. Denumirea autorităţii publice:  Primăria municipiului Cahul.
2. Sediul autorităţii:  mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6.
3. Denumirea funcţiei publice vacante: contabil-şef.
 
Scopul general al funcţiei:
Managementul eficient în domeniul administrării finanţelor publice locale şi asistenţa
primarului în realizarea scopului şi atribuţiilor administraţiei publice locale,
asigurarea estimării veridice şi argumentate a cheltuielilor bugetului municipiului
Cahul.
 
Sarcini de bază:
1) Asigură organizarea eficientă a activităţii financiar-contabile a autorităţii  publice,
urmăreşte respectarea principiilor contabile, ale evaluării şi inventarierii
patrimoniului public;           
2) Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza
planurilor de finanţare şi elaborează calculele de deviz pentru bugetul municipal;
3) Asigură evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi extrabugetare,
ţine la evidenţă modificările operate la buget;                            
4) Coordonează, controlează activitatea şi asigură instruirea persoanelor responsabile
din cadrul contabilităţii, asigură controlul asupra corectitudinii documentelor
contabile şi al caracterului legitim a operaţiilor efectuate de către subalterni  în
executarea de către aceștia a atribuţiilor conform legislaţiei;
 
Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice
vacante de contabil-şef  al Primăriei municipiului Cahul:
 

Condiţii de bază:
 deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 posedă limba română (scris şi vorbit);
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 neatingerea vîrstei de 63 de ani;
 este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,
conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare;
 lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti
definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 
 lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al
Autorităţii Naţionale de Integritate.
 
Cerinţe specifice:
Studii: superioare  de  licenţă  în  domeniul financiar-bancar, economie, preferabil în
domeniul contabilităţii;
 
Experienţă profesională: minimum 3 ani de activitate în domeniul contabilităţii.
 
Cunoştinţe:

 cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice;
 cunoaşterea legilor şi actelor normative de care se conduc în activitatea sa
subdiviziunile  şi  specialiştii  primăriei;
 abilităţi de utilizare a calculatorului: 1C, Word, internet, alte programe accesibile
pentru  activitate;
 cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea
limbilor.
 
Abilităţi:

 organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu
documentele şi informaţia, analiză  şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru
 în  echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

 
Atitudini/comportamente:
 responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă
 de oameni,  aspiraţie de  creştere  profesională.
 
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de
concurs, care va conţine:
a) formularul de participare;
b) copiile autentificate de notar sau prezentarea actelor originale pentru verificare a
următoarelor documente: buletinul de identitate, documentele de  studii  şi
certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de  specialitate;
c)  documentul în original şi copia carnetului de muncă;
d) cazierul judiciar;
d) certificatul medical.
 
 
Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:  08.07.2021 inclusiv
 
Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialist (serviciul resurse umane), Primăria
municipiului Cahul, biroul  314.
Telefon de contact: 0-299-2-36-55;
e-mail:      Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6
 
 
Bibliografia  concursului:
 Constituţia Republicii Moldova;
 Codul Fiscal al R.Moldova;
 Codul administrativ al R.Moldova
 
● Acte normative în domeniul serviciului public:
Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului  public;
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului 
public;

Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008  cu  privire  la  conflictul de interese;
Legea nr.133 din 17.06.2016, privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a
candidaţilor  la  funcţii  publice;
Legea nr.199 din 16.07.2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de
demnitate publică; 
● Acte normative din domeniul administraţiei publice locale:
Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind  administraţia  publică  locală;
Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind  descentralizarea  administrativă;
Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ- teritorială  a 
Republicii Moldova;
● Acte normative din domeniul de specialitate:
Legea contabilităţii nr.113-XVI din n27.04.2007;
Legea  nr.397-XVI  din 16.10.2003 privind   finanţele  publice  locale;
Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002;
Legii R.Moldova nr.270 din 23.11.2018, privind sistemul de salarizare în sectorul
bugetar;
Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.1231 din 12.12.2018, pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar;
Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19.02.2004 cu privire la cuantumul sporului de
compensaţii pentru munca prestată  în condiţii nefavorabile;
Hotărîrea Guvernului  nr.426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calcul  a
salariului  mediu;
Hotărîrea Guvernului nr.99 din 16.02.2010 cu privire la aprobarea limitelor
numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielirlor de personal în sectorul bugetar;
Legea Bugetului de stat;
Acte legislative şi  normative  legate  de  achiziţiile  publice;  
●Alte surse