A N U N Ţ

сu privire la organizarea și desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei
publice de execuție vacante – specialist (în gestionarea activelor publice) în cadrulaparatului Primăriei municipiului Cahul

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante
prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009,
Primăria municipiului Cahul anunţă

                                                    CONCURS

pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de
specialist (în gestionarea activelor publice)

Informaţia necesară:
1. Denumirea autorităţii publice: Primăria municipiului Cahul.
2. Sediul autorităţii: mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6.
3. Denumirea funcţiei publice vacante: specialist (în gestionarea activelor
publice).
a) Scopul general al funcţiei:
Aplicarea managementului eficient în domeniul administrării și gestionării
activelor publice, practicilor de gestionare și reglementare, stabilirea priorităților
operaționale a acestora.
b) Sarcini de bază:
1) Evidența și controlul asupra înregistrării și inventarierii activelor publice;
2) Efectuarea analizei și evaluării cu privire la starea activelor publice, nivelul de
adecvare, importanţa, utilizarea și accesibilitatea acestora;
3) Monitorizarea utilizării activelor publice de către instituții bugetare și
întreprinderi municipal, încheierea acestora unor părți terțe;
4) Organizarea procedurilor și monitorizarea comercializării activelor publice cît și
posibilităților formării pe diferite Domenii a parteneriatelor publice-private;
5) Bugetarea și controlul activelor publice;
6)Asigură identificarea, inventarierea clădirilor, încăperilor și constituirea
bunurilor proprietate publică, precum și includerea lor în Registru de evidență a bunurilor
imobile a primăriei municipiului Cahul.
4. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice
vacante de specialist (în gestionarea activelor publice) în aparatul Primăriei municipiului
Cahul:
Condiţii de bază:
 deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 posedă limba română (scris şi vorbit);
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 neatingerea vîrstei de 63 de ani;
 este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei
publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei
judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de
constatare al Autorității Naţionale de Integritate.
Cerinţe specifice:
Studii: studii superioare de licență sau echivalente preferențial în domeniul științe
economice, contabilitate, administrație publică. Studiile de masterat sau alte calificări
superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.
Experienţă profesională: minim un 1 an de activitate în domeniul de specialitate.
Cunoştinţe:
 cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 cunoașterea legislației în domeniul controlului financiar intern;
 cunoașterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;
 abilităţi de utilizare a calculatorului: 1C, Word, internet, alte programe
accesibile pentru activitate;
Abilităţi:
 organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu
documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru în
echipă, utilizarea tehnicii de birou.
Atitudini/comportamente:
 responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect
faţă de oameni, aspiraţie de creştere profesională.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de
concurs, care va conţine:
a) formularul de participare (se anexează);
b) copiile autentificate de notar sau prezentarea actelor originale pentru verificare
a următoarelor documente: buletinul de identitate, documentele de studii şi certificatele
de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de specialitate;
c) copia carnetului de muncă;
d) cazierul judiciar;
d) adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă
împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care
dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data
desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de
concurs.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie
răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu
originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat
învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:
19.03.2022, ora 15.30

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialist (serviciul resurse umane), Primăria
municipiului Cahul, biroul 314.
Telefon de contact: 0-299-2-36-55;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa poștală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piața Independenţei nr.6
Bibliografia concursului
 Constituția Republicii Moldova;
 Codul administrativ al R.Moldova;
 Acte normative în domeniul serviciului public:
Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public;
Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, privind punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public;
Legea R.Moldova nr.133 din 17.06.2016, privind declararea averii şi a intereselor
personale;
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului
public;
 Acte normative din domeniul administrației publice locale:
Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ- teritorială
a Republicii Moldova;
Legea nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și altor
autorități ale administrației publice centrale și locale;
 Acte normative din domeniul de specialitate:
- Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
- Legea nr.121 din 06.07.1999 privind proprietatea publică a unităților
administrative-teritoriale;
- Legea nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile de proprietate publică şi
delimitarea lor;
- Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății
publice;
- Legea cadastrului bunurilor imobiliare nr.1543 din 25.02.1998;
- Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
- Legea nr.354 din 10.07.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile;
- Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.354 din 11.02.2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate
publică.
 Alte surse.

Formularul de aplicare il puteti gasi apăsînd click aici