INFORMAŢIE

сu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (domeniul juridic) în cadrul aparatului Primăriei municipiului Cahul

         În conformitate cu prevederile Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009,  Primăria municipiului Cahul anunţă

CONCURS pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (domeniul juridic)

Informaţii utile:

1. Denumirea autorităţii publice:  Primăria municipiului Cahul, aparat.

2. Sediul autorităţii: municipiul Cahul, Piaţa Independenţei, nr.6.

3. Denumirea funcţiei publice vacante: specialist (domeniul juridic).

Scopul general al funcţiei:  îmbunătăţirea activităţii autorităţilor administraţiei publice - primăriei municipiului Cahul şi  consiliului municipal Cahul  prin  asigurarea  activităţii   acestora, precum şi executarea uniformă a legislaţiei în vigoare şi asistenţa primarului în realizarea scopului şi atribuţiilor administraţiei  publice locale. 

Sarcinile de bază:

1. Asigurarea asistenței juridice în vederea aplicării uniforme și interpretării corecte a legislației în corelare cu ansamblul reglementărilor interne, precum și a respectării  normelor de tehnică legislativă;

2. Avizarea juridică pentru legalitate a proiectelor de dispoziții, decizii, contracte și alte acte cu caracter intern emise de către consiliul municipal și primărie;

3. Reprezentarea intereselor consiliului municipal și ale primăriei în fața organelor de stat, instanțelor de judecată și a altor organe cu caracter jurisdicțional;

4. Asigurarea legalității actelor și procedurilor în activitatea comisiilor de lucru consultative, acordarea asistenței informaționale, metodologice și juridice în domeniul de competență.

Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (domeniul juridic) în aparatul Primăriei municipiului Cahul:

Condiţii de bază:

  • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  • posedă limba de stat (scris şi vorbit);
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • neatingerea vîrstei de 63 de ani;
  • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
  • are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
  • lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:                                                                                                                    

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.

Experienţă profesională: preferabil 1 ani în domeniu;                                                 

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice şi serviciului public,  dreptului  civil  şi  administrativ;

-         cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice;

-         abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, Excel, internet, alte programe accesibile pentru activitate;

-         cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea limbilor;

 

Abilităţi: de comunicare, organizatorice, de administrare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, lucru în echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă  de oameni,  tendinţă spre dezvoltare  profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)     formularul de participare (se anexează);

b)    copia buletinului de identitate;

c)    copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)    cazier judiciar;

f)     certificat medical.

Notă: Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă în original pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar şi certificatului medical în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul: 11.02.2020 

Persoana de contact: Ţîmbalist Tatiana, specialist principal, Primăria municipiului Cahul, biroul  305.

Telefon de contact: 0-299-2-29-19;

e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

Bibliografia concursului:

-         Constituţia R.Moldova;

-         Codul Civil al R.Moldova;

-         Codul Administrativ al R.Moldova

 Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr.158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008, privind codul de conduită a funcţionarului  public;

- Legea nr.16-XVI din 15 15.02.2008, cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr.133 din 17.06.2016, privind declararea averii şi a intereselor personale;

- Legea nr.239-XVI din 13.11.2008, privind transparenţa în procesul decizional;

- Legea nr.271-XVI din 18.12.2008, privind verificarea titularilor şi a candidaţilor  la funcţii publice;

- Legea nr.199 din 16.07.2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

- Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002;

- Legii R.Moldova nr.270 din 23.11.2018, privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

- Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.1231 din 12.12.2018, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Acte normative din domeniul administraţiei publice locale

Legea nr.436  din  28 .12.2006, privind  administraţia  publică  locală;

- Legea nr.435 din 28.12. 2006, privind  descentralizarea  administrativă;

- Legea nr.764 din 27.12.2001, privind organizarea administrativ-teritorială a  Republicii Moldova.

Formularul de aplicare il gasiți apăsînd clik aici