A N U N Ţ

сu privire la organizarea și desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice de execuție vacante – specialist (serviciul audit intern) în cadrul aparatului Primăriei municipiului Cahul

            În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, Primăria municipiului Cahul anunţă

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist (serviciul audit intern)

 

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice:  Primăria municipiului Cahul.

2. Sediul autorităţii:  mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6.

3. Denumirea funcţiei publice vacante: specialist (serviciul audit intern).

 

a) Scopul general al funcţiei:

 

Asigurarea activității de audit intern și monitorizarea implementării sistemului de management financiar și control la nivel de instituție.

b) Sarcini de bază:

1) Realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;

2) Gestionarea sistemelor de control pentru monitorizarea obiectivelor, costurilor, procedurilor și comunicării interne;

3) Întocmirea rapoartelor de evaluarea și recomandărilor privind optimizarea proceselor interne ( proceduri, resurse, structură organizatorică);

4) Posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale și speciale;

5) Informează sistematic despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru.

4. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (serviciul audit intern) în aparatul Primăriei municipiului Cahul:

 

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română (scris şi vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei de 63 de ani;
  • este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei

publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

 • are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat

 contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o

anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 

 • lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de

constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

Cerinţe specifice:

Studii: studii superioare în domeniul dreptului, finanțelor publice, economiei, contabilității și auditului.

 

Experienţă profesională: minimum 2 ani de activitate în domeniul de specialitate.

 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • cunoașterea legislației în domeniul controlului financiar intern;
 • cunoașterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: 1C, Word, internet, alte programe

accesibile pentru  activitate;

 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la

funcţionarea limbilor.

 

Abilităţi:

 • organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu

documentele şi informaţia, analiză  şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru  în  echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

 

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect

faţă  de oameni,  aspiraţie de  creştere  profesională.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conţine:

a) formularul de participare (se anexează);

b) copiile autentificate de notar sau prezentarea actelor originale pentru verificare a următoarelor documente: buletinul de identitate, documentele de  studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de  specialitate;

c)  copia carnetului de muncă;

d) cazierul judiciar;

d) adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

18.06.2021, ora 15.30

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialist (serviciul resurse umane), Primăria municipiului Cahul, biroul  314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

 

Bibliografia  concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al  R.Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public;

Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea R.Moldova nr.133 din 17.06.2016, privind declararea averii şi a intereselor personale;

            Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

 • Acte normative din domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind  administraţia  publică  locală;

Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind  descentralizarea  administrativă;

Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ- teritorială  a  Republicii Moldova;

Legea nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normatie ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale;

 • Acte normative din domeniul de specialitate:

- Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

- Legea nr. 270 din 23.11.2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul

bugetar;

- Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a

prevederilor Legii nr. 270 din 23.11.2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;

- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;

- Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea

 Standardele naţionale de control intern în sectorul public”;

- Ordinul Ministerului finanţelor nr. 153 din 12.10.2018 „Cu privire la aprobarea

Standardelor Naţionale de Audit Intern”;

- Ordinul Ministerului finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea

Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit intern);

- Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 „Privind aprobarea

 Normele metodologice de audit intern în sectorul public”;

- Ordinul Ministerului finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea

 Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială.

 • Alte surse.
Formularul de aplicare il puteti gasi apăsînd click aici