1. Scopul general al funcţiei: realizarea atribuţiilor autorităţii publice locale în prevenirea şi depistarea contravenţiilor administrative şi aplicarea competenţelor primăriei municipiului Cahul în calitate de agent constatator prin punerea în aplicare a art.42310 din Legea nr.218/24-10-2008 (Codul Contravenţional al R.Moldova).

2. Sarcini de bază:

 • Organizarea şi realizarea controlului asupra respectării prevederilor actelor normative pentru prevenirea şi depistarea contravenţiilor administrative prevăzute în Codul contravenţional în teritoriul municipiului Cahul;
 • Depistarea, calificarea contravenţiilor administrative şi perfectarea proceselor-verbale ce ţin de competenţa administraţiei publice locale şi remiterea lor comisiei administrative pe lîngă Primăria municipiului Cahul;
 • Depistarea, calificarea şi perfectarea proceselor-verbale ale contravenţiilor administrative şi remiterea lor spre examinare Instanţei de judecată prevăzute;
 • Prezintarea intereselor Primăriei municipiului Cahul în diferite instanţe la examinarea materialelor pentru contravenţiile administrative prevăzute de Codul Contravenţional;
 • Evidența executării deciziilor aprobate pentru săvîrşirea contravenienţilor în sfera de competenţă;
 • Asigurarea executării în termen a actelor legislative şi normative în sfera de competenţă;
 • Efectuarea analizelor, întocmirea rapoartelor referitor la contravenţiile administrative cu propuneri pentru luarea măsurilor preventive şi măsurilor pentru îmbunătăţirea disciplinei administrative, activităţii structurilor antrenate şi a persoanelor responsabile;
 • Participarea la şedinţele comisiei administrative în calitate de agent constatator.

3. Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română (scris şi vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

4. Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente preferenţial în domeniul jurisprudenţei si/sau administraţiei publice ;

Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.

Experienţă profesională: minimum 1 an de activitate în domeniul de specialitate.

 5. Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice;
 • cunoaşterea legilor şi actelor normative de care se conduc în activitatea sa subdiviziunile şi specialiştii primăriei;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, internet, alte programe accesibile pentru activitate;
 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea limbilor.

6. Abilităţi:

organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru în echipă, utilizarea tehnicii de birou.

7. Atitudini/comportamente:

responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, aspiraţie de creştere profesională.

8. Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul, care va conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate

c) copiile documentelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de specialitate;

d) carnetul de muncă/extras din cont-eliberat de CTAS;

e) certificatul medical;

f) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

 9. Data limită la care poate fi depus Dosarul: 31.01.2024

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialistă principală, Primăria municipiului Cahul, biroul 314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

10. Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.436/2006, privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr.82/2017 integrității;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior;
 • Codul administrativ al R.Moldova
 • Codul Contravențional al R.Moldova