În conformitate cu Regulamentul de activitate a subdiviziunii Primăriei municipiului Cahul ,,Centrul de Management al Proiectelor Cahul” aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Cahul nr.6/6(16/6) din 21.12.2021 „Cu privire la înființarea subdiviziunii Primăriei municipiului Cahul ,,Centrul de management al proiectelor Cahul””, în baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Manager al ,,Centrului de Management al Proiectelor Cahul”, Primăria municipiului Cahul anunţă

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului de Management al Proiectelor Cahul

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice: Primăria municipiului Cahul.

2. Sediul autorităţii: mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6, biroul 301.

3. Denumirea funcţiei: Manager

a) Scopul general al funcţiei:

Asigurarea managementul proiectelor și programelor de dezvoltare durabilă locală, regională, cooperare transfrontalieră și integrare europeană;

b) Sarcini de bază:

 • Coordonarea elaborării și implementării documentelor de planificare strategică a municipiului;

 • Coordonarea revizuirii și actualizării strategiilor și planurilor locale de acțiune aprobate de APL;

 • Inițierea și încurajarea parteneriatelor locale, regionale, transfrontaliere și internaționale durabile;

 • Gestionarea și managementul proiectelor investiționale, monitorizarea, evaluarea și raportarea în corespundere cu cerinţele organizaţiilor donatoare.

 • Crearea și consolidarea parteneriatelor locale, regionale, transfrontaliere și internaționale între Autoritățile publice locale , societatea civilă și comunitatea de afaceri în vederea impulsionării procesului de dezvoltare durabilă integrată.

 • Stimularea și promovarea cooperării regionale, transfrontaliere și internaționale prin acorduri de colaborare și înfrățire, utilizarea mijloacelor eficiente de comunicare, implementare a proiectelor și programelor de dezvoltare comunitară.

 • Promovarea imaginii municipiului Cahul, pentru creșterea activității economice, sociale, culturale, turistice, valorificând instrumentele existente (brandul Regiunii Cahul, evenimente sportive, culturale ș.a), dar și dezvoltarea unor instrumente noi.

 • Asigurarea colaborării eficiente între personalul Centrului de Management al Proiectelor Cahul și Administrația Publică Locală, ONG-uri, Instituții Publice, comunitatea oamenilor de afaceri și cetățeni la nivel local, regional, național și internațional.

 • Îndeplinirea altor sarcini conforme cu obiectivele Centrului de Management al Proiectelor Cahul sau stabilite de Primarul municipiului Cahul;

 • Elaborarea/scrierea cererilor de finanțare, notelor conceptuale și aplicarea pentru surse de finanțare nerambursabile, și implementarea proiectelor câștigate, etc.

4. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei de director al Centrului de Management al Proiectelor Cahul

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabilit în R.Moldova;;

 • posedă limba română (scris şi vorbit);

 • deține studii superioare;

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 • neatingerea vîrstei de 63 de ani;

 • este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

Cerinţe specifice:

Studii: studii superioare

Experiență profesională: minimum 5 ani de activitate în sectorul asociativ sau în funcții de conducere.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;

 • Elaborare, implementare, monitorizare, evaluare proiecte și programe de dezvoltare durabilă locală, regională, transfrontalieră;

 • Limbă străină (engleza)- obligatoriu;

 • abilități de utilizare a calculatorului: Excell, Word, internet, alte programe accesibile pentru activitate;

Abilităţi:

organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru în echipă, utilizarea tehnicii de birou.

Atitudini/comportamente:

responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, aspiraţie de creştere profesională.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conţine:

a) formularul de participare (se anexează);

b) copiile autentificate de notar sau prezentarea actelor originale pentru verificare a următoarelor documente: buletinul de identitate, documentele de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de specialitate;

c) copia carnetului de muncă;

d) cazierul judiciar;

d) adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

01.08.2022, ora 16.30

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialist (serviciul resurse umane), Primăria municipiului Cahul, biroul 314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6