În conformitate cu art.62 alin.(2) din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei R.Moldova nr.163 din 23.03.2015, Primăria municipiului Cahul anunță

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de director al instituției de învățămînt extrașcolar-

Școala de Arte Plastice din municipiul Cahul

1. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţi :

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare universitare;

3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani, un avantaj deținerea competențelor relevante profilului instituției;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

5) cunoaște limba română (pentru angajare în localitățile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituțiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaște limba română la nivel de comunicare și limba respectivă);

6) este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

7) nu are antecedente penale;

8) nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) și n) din Codul muncii.

2. Persoanele interesate pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt extrașcolar pot depune personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. cererea de participare la concurs, în care se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23 martie 2015;

 2. copia actului de identitate;

 3. copia/copiile ale actului/actelor de studii;

 4. copia/copiile alor acte relevante ce confirmă gradul didactic /managerial și/sau titlul științific, recomandări, acte care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale;

 5. curriculum vitae conform modelului specificat la anexa nr.2 al Regulamentului;

 6. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

 7. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic eliberat de medicul de familie și neuropsihic eliberat de medicul psihiatru și medicul na, pentru exercitarea funcției;

 8. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cuprins. Cuprinsul va fi în două exemplare, un exemplar se restituie sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

21.04.2023, ora 16.30

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialistă (serviciul resurse umane),

Primăria municipiului Cahul, biroul 314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909,

municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

Bibliografia concursului

Documente generale

 • Constituția Republicii Moldova; - Legea privind accesul la informație nr.982 - XIV din 11.05.2000; - Legea cu privire la petiționare nr. 190 din 19.07.1994;
 •  Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003;

Managementul Instituțiilor

 • Regulamentul - tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.547 din 13 august 2007;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.336 din 03.05.2013;
 • Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a consiliului de
  administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20 februarie 2015;
 • Legea culturii nr. 413 din  27.05.1999;
 • Regulamentul Școlilor de Muzică, Arte și Arte Plastice, aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr. 196 din 23.08.2011;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate (ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013);
 • Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate (ordinul Ministerului Educației nr. 454 din 31.05.2012);
 • Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014;
 • Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți;
 • Convenţia ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989;
 • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1231  din  12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 872 din 21.12.2015 „cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autorităţile,/instituţiile subordonate Ministerului Educaţiei;