În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, Primăria municipiului Cahul anunţă 

CONCURS 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist (în gestionarea activelor publice)

 

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice:  Primăria municipiului Cahul. 

2. Sediul autorităţii:  mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6.

3. Denumirea funcţiei publice vacante: specialist (în gestionarea activelor publice).

 

a) Scopul general al funcţiei:

Aplicarea managementului eficient în domeniul administrării și gestionării activelor publice, practicilor de gestionare și reglementare, stabilirea priorităților operaționale a acestora.

b) Sarcini de bază:

1) Evidența și controlul asupra înregistrării și inventarierii activelor publice;

2) Efectuarea analizei și evaluării cu privire la starea activelor publice, nivelul de adecvare, importanţa, utilizarea și accesibilitatea acestora;

3) Monitorizarea utilizării activelor publice de către instituții bugetare și întreprinderi municipal, încheierea acestora unor părți terțe;

4) Organizarea procedurilor și monitorizarea comercializării activelor publice cît și posibilităților formării pe diferite Domenii a parteneriatelor publice-private;

5) Bugetarea și controlul activelor publice;

6)Asigură identificarea, inventarierea clădirilor, încăperilor și constituirea bunurilor proprietate publică, precum și includerea lor în Registru de evidență a bunurilor imobile a primăriei municipiului Cahul.

4. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (în gestionarea activelor publice) în aparatul Primăriei municipiului Cahul:

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba română (scris şi vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei de 63 de ani; 
 • este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;  
 • lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naţionale de Integritate. 

Cerinţe specifice:

Studii: studii superioare de licență sau echivalente preferențial în domeniul științe economice, contabilitate, administrație publică. Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.

Experienţă profesională: minim un 1 an de activitate în domeniul de specialitate.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • cunoașterea legislației în domeniul controlului financiar intern;
 • cunoașterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: 1C, Word, internet, alte programe accesibile pentru activitate; 

Abilităţi:

organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză  şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru  în  echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

Atitudini/comportamente:

responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect  

faţă  de oameni,  aspiraţie de  creştere  profesională.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conţine:

a) formularul de participare (se anexează);

b) copiile autentificate de notar sau prezentarea actelor originale pentru verificare a următoarelor documente: buletinul de identitate, documentele de  studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de  specialitate;

c)  copia carnetului de muncă;

d) cazierul judiciar;

d) adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs: 

30.09.2022, ora 15.30

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialist principal (serviciul resurse umane), Primăria municipiului Cahul, biroul  314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poștală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piața Independenţei nr.6

Bibliografia  concursului

 • Constituția Republicii Moldova; 
 • Codul administrativ al  R.Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public;
 • Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea R.Moldova nr.133 din 17.06.2016, privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

Acte normative din domeniul administrației publice locale:

 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind  administraţia  publică  locală;
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind  descentralizarea  administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ- teritorială  a  Republicii Moldova;
 • Legea nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale;

Acte normative din domeniul de specialitate:

 • Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
 • Legea nr.121 din 06.07.1999 privind proprietatea publică a unităților administrative-teritoriale;
 • Legea nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile de proprietate publică şi delimitarea lor;
 • Legea nr.121 din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice;
 • Legea cadastrului bunurilor imobiliare nr.1543 din 25.02.1998; 
 • Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
 • Legea nr.354 din 10.07.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile; 
 • Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.354 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.
 • Alte surse.