În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009, Primăria municipiului Cahul anunţă

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de

contabil șef

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice: Primăria municipiului Cahul.

2. Sediul autorităţii: mun. Cahul, Piaţa Independenţei nr.6.

3. Denumirea funcţiei publice vacante: contabil șef.

a) Scopul general al funcţiei: Managementul eficient în domeniul administrării finanțelor publice locale și asistența primarului în realizarea scopului și atribuțiilor administrației publice locale, asigurarea estimării veridice și argumentate a cheltuielilor bugetului municipiului Cahul.

b) Sarcini de bază:

1) Asigură organizarea eficientă a activităţii financiar-contabile a autorității publice, urmărește respectarea principiilor contabile, ale evaluării şi inventarierii patrimoniului public;

2) Asigură gestionarea mijloacelor financiare conform destinației în limita planului de finanțare,

3) Asigură evidența contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi extrabugetare;

4) Coordonează, controlează activitatea şi asigură instruirea persoanelor responsabile din cadrul contabilității, asigură controlul asupra corectitudinii documentelor contabile şi al caracterului legitim a operațiilor efectuate de către subalterni în executarea de către aceștia a atribuţiilor conform legislaţiei.

5) Întreprinde toate măsurile în vederea asigurării evidenței contabile în cadrul primăriei mun. Cahul și a instituțiilor din subordine, în corespundere strictă cu legislația în vigoare.

4. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef în aparatul Primăriei municipiului Cahul:

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română (scris şi vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei de 63 de ani;
 • este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare de licenţă în domeniul financiar-bancar, economie, preferabil în domeniul contabilităţii.

Experienţă profesională: minimum 3 ani de activitate în domeniul contabilităţii.

Experiența în Administrația publică locală constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • cunoașterea ordinii de organizare și funcționare a autorităților administrației publice;
 • cunoașterea legilor și actelor normative de care se conduc în activitatea sa subdiviziunile și specialiștii primăriei;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: 1C, Excel, Word, internet, alte programe accesibile pentru activitate;
 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea limbilor.

Abilităţi:

organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru în echipă, utilizarea tehnicii de birou.

Atitudini/comportamente:

responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, aspiraţie de creştere profesională.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conţine:

 • formularul de participare (se anexează);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • documentele ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • certificat medical care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazierul judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională sau după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

11.07.2023, ora 16.30

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialistă principală (serviciul resurse umane), Primăria municipiului Cahul, biroul 314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201/2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Acte normative din domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr.436 / 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.435 / 2006 privind descentralizarea administrativă;

Acte normative din domeniul de specialitate:

 • Legea contabilității nr. 113/2007;
 • Legea nr.397 /2003 privind finanțele publice locale;
 • Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
 • bugetar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a
 • prevederilor Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea bugetului de stat;
 • Acte legislative și normative legate de achizițiile publice.

Alte surse.