În conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului Municipal de Tineret Cahul Primăria municipiului Cahul anunță

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei de director al instituției bugetare din subordinea Primăriei municipiului Cahul - Centrul Municipal de Tineret Cahul.

1. Scopul general al funcţiei: Asigurarea managementului eficient al Centrului Municipal de Tineret Cahul.

2. Sarcini de bază:

 1. Conduce activitatea Centrului și este direct responsabil de calitatea serviciilor prestate de către Centru;
 2. Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare privind activitatea Centrului;
 3. Elaborarea/scrierea cererilor de finanțare, notelor conceptuale și aplicarea pentru surse de finanțare nerambursabile, și implementarea proiectelor câștigate, etc. în domeniul tineretului;
 4. Menținerea corespondenței cu partenerii interni și externi pe domeniul tineretului;
 5. Dezvoltarea portofoliului serviciilor pentru tineri la nivel municipal;
 6. Coordonează diferite programe de tineret la nivel local, național și internațional;
 7. Contribuie la implementarea programelor și strategiilor de tineret;
 8. Evaluează necesitățile tinerilor din mun.Cahul;
 9. Organizarea evenimentelor, activităților și programelor de dezvoltare personală și implicare civică a tinerilor;
 10. Promovarea conceptului de voluntariat în rândul tinerilor din municipiului Cahul;
 11. Organizarea campaniilor de advocacy și de sensibilizare a publicului larg cu grupuri de tineri;
 12. Facilitarea informării și documentării tinerilor din municipiul Cahul;
 13. Elaborarea dosarelor pentru participarea la concursurile naționale și internaționale în domeniul tineretului.
 14. Îndeplinirea și altor atribuții prevăzute de lege sau încredințate de Primarul municipiului Cahul.

3. Condiţii de participare la concurs pentru candidaţi :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare;
 • cunoaște limba română;
 • are o vechime în muncă de cel puțin trei ani în domeniul tineretului;
 • are experiență managerială de cel puțin doi ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarului pentru concurs, nu a atins limita de vîrstă pentru pensionare;
 • este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu a fost concediat în ultimii 5 ani în temeiul art.86 alin.(1) lit.l), m) și n) din Codul Muncii al R.Moldova;
 • nu are antecedente penale.

4. Persoanele interesate pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei bugetare din subordinea Primăriei municipiului Cahul, pot depune personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs, în care se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file, al cărei model este specificat în anexa nr.1.
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii, precum și alte acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul lucrului de tineret;
 • copiile actelor care atestă vechimea în muncă a candidatului;
 • curriculum vitae conform modelului Europass;
 • certificatele medicale care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, eliberat de medicul de familie și neuropsihiatru;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse al cărei model este specificat în Anexa nr.2;
 • proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani (începând cu 1 ianuarie 2024) în plic sigilat sau declaraţia pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cuprins. Cuprinsul va fi în două exemplare, un exemplar se restituie sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

21.03.2024, ora 16.30

Persoana de contact:

Bînzari Natalia, specialistă principală (serviciul resurse umane),

Primăria municipiului Cahul, biroul  314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909,

municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6