1. Scopul general al funcţiei: contribuirea la eficientizarea autorității publice prin aplicarea uniformă a legislației în vigoare și asistența primarului în realizarea scopului și atribuțiilor administrației publice locale.

2. Sarcini de bază:

 • Asigurarea asistenței juridice în vederea aplicării uniforme a legislației;
 • Avizarea juridică pentru legalitatea actelor emise de către primărie;
 • Asigurarea asistenței juridice pe toate cauzele în instanţele de judecată;
 • Acordarea asistenței juridice pe chestiunile ce țin de competența APL, funcționarilor și serviciilor publice subordonate;
 • Reprezentarea intereselor Consiliului municipal și Primăriei municipiului Cahul în instanțele judiciare, organelor de stat, relațiile cu persoanele fizice și juridice;
 • Asigurarea executării în termen a actelor legislative şi normative în sfera de competenţă;

3. Condiţii de bază

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română (scris şi vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

4. Cerinţe specifice:

 • Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente preferenţial în domeniul jurisprudenţei si/sau administraţiei publice ;
 • Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.
 • Experienţă profesională: minimum 1 an de activitate în domeniul de specialitate.

5. Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice;
 • cunoaşterea legilor şi actelor normative de care se conduc în activitatea sa subdiviziunile şi specialiştii primăriei;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, internet, alte programe accesibile pentru activitate;
 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea limbilor.

6. Abilităţi:

 • organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru în echipă, utilizarea tehnicii de birou.

7. Atitudini/comportamente:

 • responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, aspiraţie de creştere profesională.

8. Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul, care va conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate

c) copiile documentelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de specialitate;

d) carnetul de muncă/extras din cont-eliberat de CTAS;

e) certificatul medical;

f) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

9. Data limită la care poate fi depus Dosarul: 11.03.2024

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialistă principală, Primăria municipiului Cahul, biroul 314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6