Găsește informația dorită

 ORDINEA DE ZI

1 - Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului municipal Cahul

2 - Cu privire la utilizarea fondului de rezervă

3 - Cu privire la implimentarea proiectului Cahul Oancea

4 Cu privire la aprobarea Planului Multianual de Investiții Capitale

Anexa decizie nr.4

5 - Cu privire la angajarea unui împrumut de către Primăria municipiului Cahul şi acordarea unei garanţii

6 - Cu privire la conferirea titlului Cetăţean de Onoare al municipiului Cahul - Carp Ana

NOTĂ INFORMATIVĂ -   6 Cu privire la conferirea titlului Cetăţean de Onoare al municipiului Cahul - Carp Ana

7 - Cu privire la conferirea titlului Cetăţean de Onoare al municipiului Cahul - Ostapenco Ana

NOTĂ INFORMATIVĂ -  7 Cu privire la conferirea titlului Cetăţean de Onoare al municipiului Cahul - Ostapenco Ana

8 Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agentului economic în teritoriul municipiului Cahul

9 - Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

10 - Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

11 - Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare

12 - Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

13 -  Cu privire la aprobarea materialelor de formare a bunului imobil, prin separare, şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT

14 - Cu privire la aprobarea materialelor de actualizare a bunului imobil proprietate publică a unităţii administrativ te

15 - Cu privire la darea în locaţiune a terenului aferent obiectului privat

16 - Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private

17 - Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor

18 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

19 - Cu privire la transmiterea în folosire cu drept de superficie terenul aferent obiectului privat

20 - modificări în decizia CCMC

21- Cu privire la modificarea categoriei de destinație (modul de folosință) a terenului proprietate privată

22 - Cu privire la aprobarea Planului de sistematizare urbanistic în detaliu PUD al cartierului locativ în s.Cotihana

23 - Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu prinvind construirea unor obiective comerciale mun.Cahu

24 - Cu privire la aprobarea documentației de urbanism (PUZ) pentru amplasarea b.l.  Topconstruct-BNN

25- Cu privire la elaborarea documentației de urbanism (PUD) pentru amplasarea b.l. Carfacon

26 - Cu privire la proiectarea şi construcţia obiectelor pe teren privat

27 - Cu privire la executarea lucrărilor de amenajare a terenului public cu organizarea parcării

28 - Despre introducerea unor modificări în decizia CMC nr.220(420) din 12.03.2020

29 Cu privire la proiectarea şi construcţia anexei locale la apartamentul privat

30 - Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat

31 - Cu privire la aprobarea statut, regulamente  CA si CC IM GCL Cahul

Statutul ÎM GCL Cahul - anexa nr.1

Regulamentul condursul ocuparea functiei vacante de administrator IM GCL Cahul - anexa nr.2

32 - Cu privire la aprobarea componentei Consiliului de Aadministratie şi a Comisiei de Cenzori ÎM GCL Cahul

Regulamentul Consiliului de administratie IM GCL Cahul - anexa nr.1

Regulamentul Comisiei de cenzori IM GCL Cahul - anexa nr.2

33 - Cu privire la implimentarea abordarii LEADER pe tritoriul mun.Cahul sat.Cotihana

34 - aprobarea Instrucțiunii provizorii de diminuare a construcțiilor neautorizate a garagelor în cooperativele din mun.Cahul

35 - Cu privire la taierea si curatirea arborilor

Link-uri Utile