Găsește informația dorită

1 - Aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei unice la naşterea copilului var.2

2 - Utilizarea soldului disponibil la 01.01.2022 de mijloace financiare acumulate de către instituțiile publice

3 - Cu privire la alocarea surselor financiare

3.1 - nota informativa

4 - Utilizarea fondului de rezervă şi acordarea împuternicirilor suplimentare primarului municipiului Cahul

5 - Acordarea scutirilor de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare şi instruirea în Şcoala de muzică M.Cibotari

6 - Modificări în decizia CMC nr.1-8-11-8) din 04.03.2021 - incapere nr.13 pe str.I.V.cel Cumplit. 71

7 - Modificări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.410(1410) din 14.09.2021

8 - Cu privire la dispozitivele de publicitate (inscripții şi imagini exterioare)

9 - Iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

10 - Actualizarea şi stabilirea hotarelor sectoarelor de teren proprietate publică domeniul privat

11 - Înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

12 - Aprobarea şi înregistrarea materialelor de actualizare a bunului imobil proprietate publică a UAT

13 - Aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

14 - Stingerea dreptului de arendă a patrimoniului proprietate a UAT Cahul

15 - Scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea a terenului

16 - Transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

17 - Casarea şi defrişarea plantaţiilor perene

18 - Cu privire la retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului

19 - Despre completarea deciziei CMC nr.5-9 - 15-9 din 19.11.2021 - corectarea datelor titularilor deţinătorilor  b

20 - Transmiterea în gestiunea ÎM Cahul Piața Centrală terenurile de sub chioșcurile cu flori pe str. 31 August

21 - Cu privire la schimbarea modului de folosință a bunurilor imobile proprietate privată

22 - Proiectarea şi construcţia instalaţiilor inginereşti SRL Cahul-Gaz pe teritoriul mun.Cahul

23 - Cu privire la aprobarea documentației de urbanism

24 - Amenajarea terenului de joaca pentru copii în s.Cotihana, mun.Cahul

25 - Cu privire la edificarea bustului poetului Andrei Ciurunga

26 - Predarea-transmiterea cu titlu gratuit a autogreiderului - ÎM CRDSL Cahul

27 - Transmiterea în comodat încăperii - Şcolii sportive specializate de haltere

28 - Casarea bunurilor materiale SA Apă-Canal Cahul

28.1 - Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate - SA Apă-Canal Cahul

29 - Aprobarea Planului opeţional de implementare a Programului l de dezvoltare a polilor de creștere in mun.Cahul

29.1 - POL mun. Cahul_final

30 - Aprobarea Programului de revitalizare urbană a mun.Cahul pentru anii 2022-2025

30.1 - Program revitalizare CAHUL_final

31 - Desfacerea contractului individual de muncă al directorului SA ,Reţele Termice Cahul Mandaji Ivan

32 - Micşorarea capitalului statutar al Societăţii pe Acţiuni Reţelele Termice Cahul

33 - Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

34 - Aprobarea statutului şi Regulamentului concursul de administrator al ÎM CSF Virginia-Cahul

34.1 - Statutul IM CSF Virginia Cahul - anexa nr.1

34.2 - Concursul ocuparea functiei vacante de administrator IM CSF Virginia Cahul - anexa nr.2

35 - Cu privire la aprobarea Regulamentelor CA şi CC ÎM CSF Virginia Cahul şi componenţa nominală

35.1 - Regulamentul Consiliului de administratie IM CSF Virginia Cahul - anexa nr.1

35.2 - Regulamentul Comisiei de cenzori IM CSF Virginia Cahul - anexa nr.2

36 - Reconfirmarea dreptului la spaţiu locativ cu deschiderea contului personal şi eliberarea ordinului de repartiţie

37 - Aprobarea Memorandumului de cooperare privind constituirea clusterului turistic VIA Cahul

37.1 - Memorandum

38 - Examinarea demersului DGT SUD al CNA al R.Moldova nr.021-14151951 din 08.11.2021

39 - Modificări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.5-24 - 15-24 din 19.11.2021 - consilier Iurov Andrei

40 - Aprobarea Organigramei Primăriei municipiului Cahul în redacție nouă

40.1 - Organigrama PMC

40.2 - Decizie - blanc

40.3 - Cu privire la elaborarea documentației de urbanism

41 - Cu privire la edificarea monumentului de for public în memoria jertfelor depotărilor staliniste

42 -  Expunerea la licitaţie prin concurs a încăperii cu destinaţie nelocativă - str.I.V.cel Cumplit, 71

43 - Examinarea cererii avocatului Ion Grecu

44 - Aprobarea Acordului de cooperare între municipiul Cahul și Sectorul 6 al municipiului București din România

45 - Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul satului Cotihana, municipiul Cahul

46 - Modificări în decizia CMC nr.1-8-11-8) din 04.03.2021 - incapere nr.13 pe str.I.V.cel Cumplit. 71

47 - Ajustarea tarifelor pentru deservirea caselor de locuit prestate de către ÎM GCL Cahul

48 - Aprobarea Regulamentului intern privind plata ajutorului material, premiilor lucrătorilor Primăriei mun.Cahul

49 - Formarea bunului imobil prin separare şi expunerea la licitaţie a încăperii nelocativă