Găsește informația dorită

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 1. 1.    Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de     elaborare şi adoptare a deciziilor Consiliului orășenesc Cahul au drept scop asigurarea aplicării prevederilor Legii R.Moldova nr.239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decisional”.
 2. 2.    Obiectivele Regulilor interne sunt:

a)    sporirea gradului de transparenţă în activitatea autorităţii administraţiei publice locale;

b)   dezvoltarea parteneriatului autorităţi publice locale – societatea civilă;

c)    sporirea gradului de responsabilitate al autorităţilor administraţiei publice locale faţă de cetăţean;

d)   creşterea gradului de responsabilitate al cetăţeanului faţă de administrarea afacerilor publice.

 1. 3.    Prezentele Reguli stabilesc procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în cadrul Consiliului orășenesc Cahul.
 2. 4.    Prevederile prezentelor Reguli se aplică în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii care pot avea impact economic, de mediu şi social.
 3. 5.    Procedurile de consultare publică prevăzute de prezentele Reguli nu se extind asupra procesului de elaborare şi adoptare de către Consiliul orășenesc Cahul a proiectelor de decizii care:
 •  conţin informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;
 •  au ca obiect modificarea deciziilor în vigoare sub aspect redacţional, fără a schimba conceptul sau impactul acestora;
 •  nu au impact economic, de mediu şi social.
 1. 6.    În prezentele Reguli sunt utilizate noţiunile prevăzute în Legea R.Moldova nr.239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”.

II. MĂSURI ORGANIZATORICE PENTRU ASIGURAREA TRANSPARENŢEI

ÎN PROCESUL DECIZIONAL

 7.    Consiliul orășenesc Cahul desemnează coordonatorul procesului de consultare publică, care este responsabil pentru asigurarea transparenţei procesului decizional. În atribuţiile de bază ale coordonatorului sunt incluse monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii şi întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul Consiliului orășenesc Cahul.

 1. 8.    Coordonatorul procesului de consultare publică pregătește o listă generală a părţilor interesate, întocmită la iniţiativa subdiviziunilor Consiliul orășenesc Cahul sau la propunerea părţilor interesate, care la solicitarea în scris, doresc să participe în procesul decizional al Consiliul orășenesc Cahul. Lista se actualizează cu regularitate, inclusiv cu indicarea părţilor interesate (numele şi prenumele cetăţenilor, denumirea asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, informaţia de contact a acestora), care au solicitat în scris informarea despre procesul decizional al Consiliul orășenesc Cahul. Drept părți interesate pot fi:

a)    cetăţeni, conform Legii R.Moldova nr.239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decisional”;

b)   asociaţii obşteşti constituite în corespundere cu legea;

c)    sindicate;

d)   asociaţii de patronat;

e)    partide şi alte organizaţii social-politice;

f)    mijloace de informare în masă;

g)   reprezentanţi ai mediului de afaceri etc.

 1. 9.        Consultarea publică în cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie este iniţiată şi desfăşurată de către subdiviziunea – autor din cadrul autorităţii publice locale.
 2. 10.    Conducătorul subdiviziunii-autor desemnează un responsabil de desfăşurarea procedurilor de consultare din cadrul subdiviziunii respective.
 3. 11.    Responsabilul de desfăşurarea procedurilor de consultare publică a unui proiect de decizie, din cadrul subdiviziunii-autor, va purta răspundere pentru:

-     informarea părţilor interesate despre iniţierea elaborării proiectului de decizie;

-     informarea părţilor interesate despre desfăşurarea consultării publice;

-     organizarea procedurilor de consultare publică;

-     întocmirea procesului-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate;

-     redactarea sintezei recomandărilor prezentate;

-     întocmirea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie;

-     transmiterea coordonatorilor procesului de consultare publică din cadrul autorităţii publice locale a informaţiei necesare pentru întocmirea raportului anual privind transparenţa în procesul decizional.

 1. 12.    Subdiviziunea-autor informează coordonatorii procesului de consultare publică din cadrul autorităţii publice locale despre iniţierea şi rezultatele consultării fiecărui proiect de decizie în parte.

 III. MODALITĂŢI DE INFORMARE ÎN PROCESUL DECIZIONAL

1. Modalităţi de informare în cadrul consultării publice

 1. 13.    Informarea privind procesul decizional se face pe calea informării generale, pentru un public larg nedefinit, şi pe calea informării direcţionate, pentru părţi interesate definite, incluse în lista prevăzută în p.7 din prezentele Reguli, sau alte părţi interesate care au solicitat în scris informarea.

       Informarea generală este obligatorie în cazul anunţării despre iniţierea elaborării proiectului de decizie şi organizarea tuturor consultărilor publice şi se efectuează prin plasarea informaţiei pe pagina web oficială a Consiliul orășenesc Cahul şi difuzarea, după caz a unui comunicat de presă în mijloacele de informare locale de către specialistul relaţii cu publicul şi mass-media.

       Informarea direcţionată se efectuează complementar informării generale prin transmiterea informaţiei privind procesul decizional prin intermediul poştei electronice sau expedierea scrisorilor la adresa părţilor interesate sau cea indicată de solicitant, la decizia autorităţii publice locale.

 1. 14.    Informarea despre iniţierea elaborării proiectului de decizie se face prin intermediul unui anunţ redactat şi difuzat în condiţiile Legii R.Moldova nr.239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decisional”.
 2. 15.    În scopul facilitării accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, pe pagina web oficială sunt create compartimente dedicate transparenţei decizionale, unde se plasează informaţia cu privire la:

a)    regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor;

b)   numele şi informaţia de contact ale coordonatorilor procesului de consultare publică în procesul decizional în cadrul Consiliul orășenesc Cahul;

c)    programele trimestriale de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor de decizii care urmează a fi supuse consultării publice;

d)   anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei;

e)    anunţurile privind organizarea consultării publice;

f)    proiecte de decizii şi materiale aferente acestora, precum şi deciziile adoptate;

g)   rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice consultative, sinteza recomandărilor);

h)   raportul anual al autorităţii publice privind transparenţa procesului decizional;

i)     alte informaţii.

 1. 16.    Programele trimestriale de elaborare a proiectelor de decizii vor fi făcute publice.

 2. Informarea despre organizarea consultărilor publice şi rezultatele lor

 1. 17.    Informaţia despre organizarea consultărilor publice pe marginea unui proiect de decizie este redactată în forma unui anunţ, conform anexei la prezentele Reguli.
 2. 18.    Anunţul de organizare a consultărilor publice este făcut public cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de iniţierea procedurii de întocmire a variantei finale a proiectului de decizie. Anunţul se face public prin informarea generală a publicului larg şi informarea direcţionată a părţilor interesate.
 3. 19.    Argumentarea necesităţilor elaborării şi aprobării proiectului de decizie este formulată într-un limbaj concis, explicit şi accesibil publicului larg cu explicarea termenilor de specialitate. Argumentarea se referă la scopul urmărit de proiectul deciziei, impactul acestuia, compatibilitatea proiectului de decizie cu legislaţia în vigoare, alte detalii relevante.
 4. 20.    Proiectele de decizii asupra cărora a fost iniţiată procedura de consultare publică sunt puse la dispoziţia părţilor interesate.
 5. 21.    Rezultatele consultării (procese-verbale, sinteza recomandărilor), după aprobarea acestora de către conducerea autorităţii publice locale, sunt făcute publice prin informarea generală, conform Legii R.Moldova nr.982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”.
 6. 22.    Deciziile Consiliul orășenesc Cahul, supuse consultării publice, sunt făcute publice, conform Legii R.Moldova nr.982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”, Legii R.Moldova nr.346 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”.
 7. 23.    Pentru desfăşurarea procesului de consultare sunt aplicate modalităţile de consultare prevăzute în Legea R.Moldova nr.239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decisional”.

 3. Recepţionarea şi analiza recomandărilor

 1. 25.    Proiectul de decizie supus consultării publice se examinează de către părţile interesate în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data mediatizării, în modul stabilit, a anunţului referitor la iniţierea consultării publice a acestuia. În cazul în care proiectul de decizie este voluminos ori complex sau dacă se cere studierea unor materiale suplimentare, termenul de prezentare a recomandărilor poate fi extins de către conducătorul autorităţii publice locale cu menţiunea corespunzătoare în anunţ.
 2. 26.    Dacă în termenul stabilit părţile interesate nu au prezentat recomandări, proiectul de decizie se consideră consultat public fără recomandări. Această informaţie este făcută publică.
 3. 27.    După finalizarea procedurilor de consultare în procesul de elaborare a deciziei, subdiviziunea-autor întocmeşte un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, în care se includ:

a)    anunţul de iniţiere a elaborării deciziei;

b)   anunţul de organizare a consultării publice;

c)    proiectul deciziei;

d)   materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informaţii relevante);

e)    procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică;

f)    sinteza recomandărilor parvenite.

 1. 28.    Accesul la dosarele privind elaborarea deciziilor, alte informaţii privind asigurarea transparenţei în procesul decizional este asigurat în condiţiile Legii R.Moldova nr.982-XIV din 11.03.2000 „Privind accesul la informaţie”.
 2. 29.    În cazul modificării esenţiale (schimbării conceptului, extinderii obiectului şi sferei de aplicare, modificării impactului) a variantei iniţiale a proiectului de decizie supus procedurilor de consultare, dacă modificarea respectivă nu a survenit în urma consultării publice, autoritatea publică locală poate supune proiectul respectiv consultării publice repetate.

V. ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR PUBLICE

 1. 30.    Şedinţele Consiliul orășenesc Cahul sunt publice, cu excepţia cazurilor când în cadrul şedinţelor sunt examinate sau audiate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, conform art.7 al Legii R.Moldova nr.982-XIV din 11.03.2000 „Privind accesul la informaţie”. Argumentarea desfăşurării şedinţelor închise va fi făcută publică.
 2. 31.    Desfăşurarea şedinţei publice, data, ora şi adresa unde aceasta va avea loc, ordinea de zi a şedinţei sunt anunţate de autoritatea publică locală în prealabil, de regulă, cu cel puţin 3 zile lucrătoare.
 3. 32.    Rezultatele şedinţelor publice sunt făcute publice conform Legii R.Moldova nr.982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”.

 VI. RAPORTUL CU PRIVIRE LA TRANSPARENŢA

ÎN PROCESUL DECIZIONAL

 1. 33.    Coordonatorul procesului de consultare publică anual, întocmeşte un raport privind asigurarea transparenţei procesului decizional, potrivit prevederilor Legii R.Moldova nr.239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”, care va fi făcut public.
 2. 34.    Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional este elaborat cu contribuţia tuturor subdiviziunilor implicate în elaborarea proiectelor de decizie şi organizarea şedinţelor publice de adoptare a proiectelor de decizii. Raportul anual va reflecta următorii indicatori:

-     numărul deciziilor adoptate de Consiliul orășenesc Cahul pe parcursul anului de referinţă;

-     numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului deciional;

-     numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate:

numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile Consiliul orășenesc Cahul au fost contestate pentru nerespectarea Legii R.Moldova nr.239-XVI din 13.11.2008 “Privind transparenţa în procesul decisional” şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea ei.